D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pech_antal_terkep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az alsó-magyarországi bányavidék térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Alsó-magyarországi bányavidék térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tájékozásul Péch Antal munkájához
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2007-09-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1884
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Alsó Magyarország bányamívelésének története
S z e r z ő : Péch Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1884-1887
M é r e t a r á n y : 1:260 000 [?]
T e c h n i k a : színes rajz
T í p u s : tanulmány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A m. kir. államnyomdából 1884.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Péch Antal: Alsó Magyarország bányamívelésének története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : TIFF képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : Zoomify képmegjelenítő
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : TIFF képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5100x3600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M i n ő s é g r e   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : ZIP-tömörítésű TIFF
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László