Normál kép: 1895_Oldal_028_c.jpg   Méret: 770x1161 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_028_c_nagykep.jpg   Méret: 1181x1781 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Báró Jósika Samu, Ő Felsége személye körüli miniszter.
Ellinger Ede fényképe után.

Ismertető szöveg: Báró Jósika Samu,
Ö Felsége személye körüli miniszter.
A mint b. Bánffy Dezső a kormány-alakításra megbízást kapott, báró Jósika Samu az elsők egyike volt, a kik a leendő minisztérium tagjaiul kiszemeltettek, azonnal mostani fontos állásának betöltésére jelöltetvén ki; és a körülmények mégis úgy alakultak, hogy az ő kineveztetése pár nappal későbben történt meg, mint társaié, kik közül báró Fejérváry honvédelmi miniszter bízatott meg ideiglenesen az Ő Felsége személye körüli minisztérium vezetésével is. Ez ideiglenesség megkezdésére azonban ideje sem jutott a honvédelmi miniszternek, mert az első jelölt csakugyan elfogadta a neki fölajánlott tárczát, melynek vezetésére haladéktalanul ki is neveztetett.
Báró Jósika Samu erdélyi származású főnemes. 1838 aug. 23-án született Salzburgban, hol szülei, báró Jósika Lajos és Bethlen Adél grófnő, akkor időztek. 'Alsóbb iskoláit Nagyszebenben, majd Párisban és Stonghurstban (Anglia) végezte; aztán pedig jogi tudományokat hallgatott Pozsonyban, majd Kolozsvárt. Tanulmányai végeztével eleintén gazdálkodott, de e mellett egyre élénkebb részt vett a megyei közéletben. 1870-ben hunyadmegyei, 1872-ben pedig kolozsmegyei tiszteletbeli főjegyzővé lett, de ez utóbbi állásában csak pár hónapig működött. Az utolsó húsz év alatt sűrűn találkozunk nevével különösen az erdélyrészi politikai, gazdasági és egyházi élet mozgalmaiban. 1879-ben az erdélyi gazdasági egyesület másod-elnökévé választotta. 1885-ben Kolozsmegye és Kolozsvár sz. kir. város főispánjává neveztetett ki, majd ugyanazon év szeptemberében az erdélyrészi katholikus status igazgató tanácsának alelnökévé választatott; ugyancsak ő lett a kath. status rendes évi közgyűlésének világi elnöke. 1888-ban főispáni állásáról lemondott, majd a most folyó országgyűlésre a kolozsi választókerület szabadelvű párti programmal képviselőjévé választotta. A képviselőházban a közigazgatási bizottság tagjává lett. 1893-ban a belügyminisztérium egyik államtitkárává hivatván meg, képviselői állásáról lemondott. De az államtitkári hivatalt sem sokáig viselte, mert az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása alkalmával lemondott, de e javaslatokat, mint a főrendiház tagja, megszavazta. Ezen szabadelvű tetteért támadások érték némely hitfelei részéről, különösen a statusgyűlésen. Ő azonban megingathatatlanúl helyt állt elvei mellett továbbra is. A múlt évet úgy családjára, valamint a magyar irodalomra nézve is emlékezetessé tette azzal a kegyeletes eljárásával, hogy neje, báró Jósika Júlia nagyatyjának, báró Jósika Miklós nagy regényírónknak és nejének, báró Podmaniczky Júliának földi maradványait egész csöndben haza hozatta a drezdai temetőből, hol addig nyugodtak, s méltó módon a kolozsvári sírkertben takaríttatta el.
Báró Jósika Samu igen kiváló és előkelő tulajdonokat örökölt atyjától, ki a maga korában híres sport-férfiú volt s Erdély első gentlemanjének tartatott. Finom modoráért s nagy műveltségeért épen olyan kedvelt, mint tisztelt tagja a főúri társaságoknak. Az udvarnál is nagy kegyben áll. A zajos feltűnést nem kedveli s nem keresi, sőt a közéletben inkább hallgatag, szűkszavú, mint élénk szereplésű. A király oldala melletti miniszteri székben volt államtitkár-társát, gr. Andrássy Gyulát váltja föl. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page