Normál kép: 217-228_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x612 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 217-228_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1482x1177 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Krisár Bertalan (1839-1857), Nádasdy Tamás,gróf (1837-1856), Tisza Domokos (1837-1856)

Ismertető szöveg: "Volt egyszer valaki, a ki azt akarta bebizonyítani, hogy ama véghetlen természeti akadályokon kivül, mellyek a magyar nemzet művelődési, fejlődési menetének kezdettől fogva útjában állottak s a legszebb törekvéseket elborították, tudományos és irodalmi viszonyainkra még azon felül is nehezednek a sors kikerülhetlen csapasai. Ama jó férfiú ez állítás teljes bizonyítékával adós maradt ugyan, de fájdalommal kell elismernünk szavainak igazságát, mi Időn azt állítja, hogy legszebb reményekre jogosító tehetségeinket a kora halál ragadja ki karjainkból. Katona József, ama halhatatlan magyar dráma irója, harmincznyolcz éves korában halt el, grófDesewffy Aurélt, a legképzettebb s leglángeszübb magyar statusmférfiút, 34 éves korában, pályájának küszöbéről szólitá el a halál, Czako Zsigmond, a magastörekvésü, tüzlelkü drámaköltő 26 éves volt, midőn az önként választott sirba nyugodott; Petőfi, a kinek hírével el van immár telve a félvilág, szintén 26 éves korában tünt szemeink elől s említhetnénk még akárhányat a második sorból, kiknek emlékénél fájdalmasan szoktunk felsóhajtani: Az ég megirigylé tőlünk, az ég magához vette őket" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 19. sz. (1858. május 9.))Krisár Bertalan, festőművész, szül. Mindszent pusztán Nagyvárad mellett 1839-ben, megh. Bécsben 1857. Már 15 esztendős korában csodálkozást keltett festményeivel s dicséretet is nyert a pesti műkiállításon. Különösen kiemelik három oltárképét, melyet az Aradmegyében fekvő keményi egyház számára készített. H. 1857. a bécsi festészeti akadémiára ment, hol a legkitünőbb tanítványok egyike volt, de még abban az évben meghalt. Forrás: (www.kislexikon.hu/havalay.html)"Gróf Nádasdy Tamás 1837-ben született. Atyja gróf Nádasdy Lipót, Fogarasföld örökös ura, Komárommegye örökös főispánja, es kir. vaL b. titkos tanácsos és kamarás, a hajdani főrendi tábla köztiszteletben álló tagja volt. Édesanyja gróf Nádasdy Júlia, szü­ letett Forray grófnő palotás és csillagkeresztes hölgy. A szülék a magyar aristocratia magasztos hivatásának tiszta öntudatával ve­ zérlék gyermekök nevelését. Hogy a deli, testileg is edzett, sugár termetű ifjúban minden jóra és nemesre fogékony kebel, szelid kedély, tiszta jellem, önálló­ságra törekvő lélek fejlődött ki : az pesti, nyilvános és magán fanitóin kivül, főleg derék szüleinek köszönhető. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 19. sz. (1858. május 9.))A Tisza család korán elhunyt sarja. Tisza Lajos bihari főispáni helytartó és gróf Teleki Júlia fia, Tisza Kálmán későbbi miniszterelnök öccse. Tizennégy éves korára már megismerkedett a magyar, a német, a francia, majd az angol költészet számos remekével. Arany János fél évig, majd (1852) két hónapig tanítója volt és irányt adott költői fejlődésének. A görög és római klasszikusokon kívül (közülük már Homéroszt könnyen olvasta) a történelem, a természettan, a matematika foglalkoztatta. Tüdőbaja vitte sírba, bár szülei 1854 őszén Olaszországba, a következő télen pedig még Egyiptomba is elvitték, csakhogy megmentsék az életnek. Tizenkilenc éves korában halt meg. Több mint kétszáz verse közül Arany János közölt néhányat a Pesti Naplóban. Költeményeit édesanyja, Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia adta ki. Forrás: wikipedia


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page