Normál kép: 769_856_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg   Méret: 770x956 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 769_856_pix_Oldal_20_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 956x1187 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Henri Martin.

Ismertető szöveg: Henri Martin, ki 1810-ben St.-Quentinben született, zajtalanul, szerényen kezdte meg azt a pályát, melyen halhatatlan nevet vívott ki magának. Az 1830-ki forradalom idején jegyzősegéd volt Parisban, mert atyja, maga is törvényszéki tanácsos, a közjegyzői nyugalmas pályára szánta fiát. A száraz hivatali teendőktől fönmaradt idejét a fiatal ember különféle irodalmi szórakozásra forditá. Davin Félix, ifjúkori barátjával közösen több regényt irt álnév alatt, melyekben határozottan a romantikus iskolához csatlakozott. Ez időben megjelent költeményei is nem közönséges erélyröl és érzelemről tesznek tanúságot.
Később már a saját neve alatt adott ki regényeket, melyekben, kivált a "la Vieille Froude" és "Le libelliste" czimüekben már fölismerni a szerző előszeretetét a történeti anyag iránt.
Negyven esztendő alatt háromszor dolgozta föl a gyűjtött anyagot, mindig ujabb toldalékokkal és bővítésekkel.
Midőn történeti forrástanulmányait megkezdő, az északi franczia klíma mysztikus hajlamú gyermekét először is a druidák titkos világa, az ó gallus vallás ragadta meg.
Az ó gall és kelta egyház történetének lelkes megírása ama korban, melyben a romantikus irány virágozni kezdett, rendkívüli rokonszenvre talált.
Húsz kötetre terjedő, Francziaország múltját tárgyszó nagy történeti munkáját, mely később népies és az ifjúság számára illusztrácziókkal díszített számtalan kiadásokban is megjelent, 1837 és 1854 között irta meg, minden megjelenő ujabb kötettel gyarapítván hírnevét, dicsőségét. A sok rendbeli kitüntetések után, melyekben munkái részesültek, 1856-ban a franczia akadémia tauja lett, elfoglalván a Thierry halálával megürült széket.
Henri Martin politikai pályája sokkal későbbi, mint történetírói hírneve. A februári forradalom után Carnot, akkori ideiglenes közoktatásügyi miniszter a közoktatási tanács tagjává, a Sorbonne-egyetemen a jelenkori történelem tanárává nevezte ki. De a közbejött reakczionárius áramlat miatt lemondott ez állásáról s csak 1870. szept. 4-ikén vállalt ismét közhivatalt, a midőn a 16-ik kerület mairje lett. Is71-ben egyszerre két kerület választotta képviselőjévé. A kommün uralma alatt a békéltetésnek vala hive s hírlapi czikkekkel is ellene dolgozott a polgárháború kitörésének. Parisba csak a versaillesi sereg bevonulása után tért vissza, mikor ismét elfoglalta maire-i állását. A nemzetgyűlésben a republikánus párthoz tartozott, s mint ilyen lőn 1876-ban választott tagja a szenátusnak. Aggkorának terhét egész e hó 14-én bekövetkezett haláláig ifjúi ruganyossággal viselte. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. december 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page