Normál kép: 701_800_pix_Oldal_06_Kep_0001_003resz.jpg   Méret: 770x1120 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 701_800_pix_Oldal_06_Kep_0001_003resz_nagykep.jpg   Méret: 804x1169 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Andrássy-szobor pályázat
Zala György pályaműve, Strobl Alajos pályaműve, Klein Miksa pályaműve, Szécsi Antal pályaműve, Róna József pályaműve, Kiss György pályaműve

Ismertető szöveg: Nem kevesebb, mint tíz pályamű érkezett be, a mi egy ilyen költséges pályázatnál nem csekély dolog. Hat hazai és négy külföldi művész pályázott a babérért s a biráló bizottság, melynek tagjai közt ott voltak több hazai szakférfiún kivül Zumbusch bécsi és Müller Ferdinánd müncheni szobrászok is, egyhangúlag Zala György művének ítélte oda a hatezer frankos első díjat. A négyezer frankos második dij Eberlein Gusztáv berlini művésznek és a kétezer frankos harmadik dij Stróbl Alajosnak jutott. A bizottság ezenfelül elismerése jeléül egyenként másfélezer frankkal megvételre ajánlotta a Klein Miksa és Róna József szobormintáit.
Zala György az Andrássy-út végére tervezte művét, s hogy annak megfelelő építészeti háttért biztosítson és egyúttal megoldja a Andrássy-út befejezésének kérdését, Schickedanz Albert építészszel lépett társaságba, a ki a szoborhoz igen szép arkhitekturát csinált. Ez egy harminczhárom méter átmérőjű félkör alakú oszlopcsarnok, kilencz ívezettel és tizennyolcz karcsú oszloppal.
Andrássy délczegen ül lován, mely az alak nyugodtságának kiemelése végett kissé élénk helyzetben van jobb lábát magasra emeli és fejét leszögzi, hogy Andrássy egész alakja látható legyen. Andrássy lovasszobra hosszas négyszögű talapzaton áll. Az előrészen van az Andrássy - család czímere s két oldalt két dombormű. Baloldalt a koronázási jelenet, jobboldalt pedig a berlini kongresszus, szabadon dolgozva Werner Antalnak a berlini városházán őrzött nagy történeti festménye után.
Stróbl Alajos, a harmadik díj nyertese, egyedüli a pályázók között, a ki nem az Andrássy-út végére, hanem az új országház elé tervezte Andrássynak a szobrát. Ehhez képest összehangzásba igyekezett hozni a talapzatot az országházzal. Csúcsíves szarkofágszerű talapzatot csinált, két nagy dombormű-jelenettel. Az egyiken a koronázási jelenet van, a mint Simor herczegprimás és gróf Andrássy miniszterelnök a király fejére teszik a koronát. A háttérben az egyik trónszéken Erzsébet királyné ül. A másik relief a német szövetséget ábrázolja, a mint Andrássy kezet fog Bismarck herczeggel, az idegen államok nagykövetei jelenlétében. A talapzat elején van az Andrássy-család grófi czímere, hátul babér és pálmaág, négy sarkán pedig czímerpajzsokon ezek az évszámok: "Budapest 1867." "Zemplén 1873." "Berlin 1878." "Volosca 1890."
Klein Miksa, Berlinben élő szobrász hazánkfia, a ki külföldön nagy hírnévnek örvend, szintén megjelent a pályázaton. Egyszerű talapzaton áll a lovas-szobor, a melyen Andrássy ép oly fesztelen és előkelő tartással üli a lovat, mint a Zala szobrán. A főalak nem egy jellemző mozzanatot emel ki, hanem jellemzi Andrássyt, az államférfiúi és az elegáns főurat, a ki elgondolkozva üget lován. A talapzat két oldalán a dombormű csak jelezve van, a négy sarkon azonban négy allegorikus női alak ül, ha nem csalódunk, a Bölcseség, a Történelem, a Diadal és a Látnoki szellem allegóriái.
Annál gondosabb volt Róna József, ez a kiváló tehetségű fiatal művész, a ki a szabadságharcz-szobor pályázatán is oly méltó figyelmet keltett. Ezúttal azonban nem volt szerencsés ötlete. Róna az Andrássy-út végére egy nagy befalazott diadalkaput tervez, mely nagyon is síremlékszerűleg hatna és az elé állította profilban Andrássy lovasszobrát.
Mindjárt a talapzat alján két gyönyörűen mintázott s igazi magyaros női alak van, az egyik Hungária és a másik a fiatal Budapest allegóriája, a ki babért nyújt föl Andrássynak. Hátul van a Lajtha allegóriája. A talapzat reliefjei közül egyik a német szövetséget, a másik a honvédelem eszméjét ábrázolja, jobbra van az állambölcseség és balra a koronázás jelenete.
Kiss György hatalmas arányú szobortervezettel lépett föl. Széles alapokon nyugvó arkhitekturája a Broghammer Szevér építész műve. Két körlépcső vezet föl a karzatokkal övezett fennsíkra, mely megoldása kivan lenni az Andrássy-út befejezésének. A huszonkét méter széles, félköralakú építmény előrészén emelkedik hatalmas talapzaton a lovas - szobor. Andrássy egyik kezével a gyeplőt tartja és a másikban lefelé lendíti kalpagját, mintegy köszönettel fogadva a nép hódolatát, melylyel őt a koronázás napjaiban körülvette. A talapzaton elől van Hungária alakja, a ki a koronázás jelvényeit tartja a kezében a bal sarkon Bosznia, a jobb sarkon az alkotmányos kibékülés jelképes alakja. Különösen érdekes az előbbinek a kivitele. A Boszniát jelképező alak, miközben a félholdas zászlót tiporja, babért nyújt meghódítójának.
Monumentálisan dolgozta ki müvét Szécsi Antal is , a ki szintén magas, karzatokkal övezett kőalapra tervezte müvét. A talapzat négy sarkán négy alak van egy honvéd, egy magyar és bosnyák zászlót tartó apród, továbbá Budapest és az új országház allegóriái. Balra van még egy törvénykönyvet tartó női alak s jobbról egy Lehel-kürtöt tartó vitéz. A talapzat előrészén reliefben a koronázás, hátul a berlini kongresszus van feltüntetve. A főalak, gróf Andrássy Gyula keményen üli meg ágaskodó lovát s mintegy áthatva a koronázás napjának nagy fontosságától, karját magasra emeli.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page