Normál kép: 801_922_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1039 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 801_922_pix_Oldal_14_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1948x2628 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az új osztrák miniszterium tagjai

Ismertető szöveg: Közöttük a legérdekesebb alak kétségkívül PLENER ERNŐ lovag, az új pénzügyminiszter. Noha egykor, a magyar kiegyezés időszakában, atyja is miniszter (a pénz- és kereskedelmi tárczák élén) volt: ő neki szintén fényes tehetsége, sokoldalú gyakorlati képzettsége és parlamenti szereplése mellett is szerfölött nehezen sikerült kitartó munkássága jutalmául helyet nyerni a korona tanácsában. Csehország egyik határszéli városában, Egerben, született 1841 október 18-án. Atyja a város kereskedelmi kamarájának volt képviselője a bécsi törvényhozó testületben s fiát is Bécsben taníttatta. Az ifjú a jogi pályára lépett, s a bécsi és berlini egyetemeken bevégezvén tanulmányait, mint jogtudor államszolgálatot vállalt, még pedig a diplomácziai pályán. 1865-ben a párisi, két évvel később a londoni nagykövetségnél működött s nemcsak hivatalos teendői teljesítésében tűnt ki, hanem nagy szorgalommal tanulmányozta Francziaország és Anglia gazdasági állapotait és alkotmányos viszonyait is. Mindazonáltal a diplomácziai pálya nem elégítette ki tettvágyó lelkét érezte, hogy egyéniségének, tehetségeinek más, mozgalmasabb térre van szüksége. 1873-ban tehát leköszönt állásáról s atyja helyére az égeri kereskedelmi kamara által képviselővé választtatta magát. Plener különben Magyarországgal nem csupán politikai, hanem családi összeköttetésben is áll, a mennyiben néhai b. Eötvös Józsefünk leányát, Mariskát, birja feleségül.
MADEYSKY Szaniszló lovag, az új közoktatásügyi miniszter a tudományt, a tanári hivatást képviseli a kabinetben. A krakói egyetem egyik jogi tanszékét, sőt minthogy az idén épen ő volt a rektor magnificus, a rektori széket cserélte föl a miniszteri bársony székkel. A lengyel nemességnek is kedvelt foglalkozása a jogi pálya s így az ifjú Madeysky jogot végzett, mire 1864-ben államszolgálatba lépett. 1879-ben lett először képviselő s a lengyelség azon elemeihez csatlakozott, melyek a német ellenzékkel való jó viszony fentartását óhajtották, de azért határozottan ellenezte azt a törekvést, hogy törvény nyilvánítsa a német nyelvet az állam hivatalos nyelvének Ausztriában. 1884-ben ez ügyben nagyobb munkát is irt. Később a képviselőház alelnökévé választották, ámbár a lengyel párt egy töredéke ezt, valamint legújabban miniszterré való kinevezését igen határozottan ellenezte. Madeysky különben időközben a krakói egyetemen jogtanár lett.
WELSERSHEIMB Zénó gróf, a honvédelmi tárcza vezetője, nem politikus, nem áll a pártokkal összeköttetésben s nem őket, hanem császárját képviseli, mint előbb a Taaffe-, úgy most a Windischgrátz-kormányban. 1835-ben született. Korán katonai pályára lépett az 1866-iki háborúban Albrecht főherczeg szárnysegéde volt. 1880-ban vette át a honvédelmi tárczát, melynek ügyeit azóta a legnagyobb buzgalommal és sok eredménynyel kezeli.
JAVORSKY Apollinarius lovag, az új kormány második lengyelé, Galiczia minisztere, a régibb gárdához tartozik. 1825-ben született, jogot végzett s azután birtokain gazdálkodott. Csak 1870-ben lépett politikai pályára, de csakhamar nagy tekintélyre emelkedett a lengyel táborban s 1888-ban a bécsi képviselőház lengyel pártkörének elnökévé választatott.
Vele egy elvi alapon áll SCHÖNBORN Frigyes gróf, az igazságügyminiszter. 1841-ben született Csehországban jogot végzett, és jogtudor lett. Pályáját az irodalomban kezdette számos röpiratot adott ki a cseh feudális nagy birtok politikai törekvéseinek támogatására. 1881-ben Morvaország hetytartója lett s ez állásában még inkább magára haragította a németeket, kiknek körében valóságos rémületet keltett, mikor 1888-ban egész váratlanul őt nevezték ki igazságügyminiszterré.
FALKENHAYN Gyula gróf az új kabinetben is megtartotta a földmivelési tárczát. 1829-ben született korán a hadseregbe lépett s a szabadságharcz idején magyar földön harczolt az osztrákok sorában. Kapitányi ranggal vált meg a hadseregtől s élénk részt vett a politikai küzdelmekben. Kezdettől fogva a feudális és ultramontán osztrák főnemesség egyik tipikus alakja volt, s mint ilyen lépett 1879-ben az akkor alakított Taaffe-kormányba. Most az új kabinetben is megtartotta tárczáját.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page