Normál kép: 673_752_pix_Page_29_kep_0002.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: István Vilmos szombathelyi püspök.

Ismertető szöveg: Dr. ISTVÁN VILMOS 1849 június 22-ikén született Zala-Egerszegen, tősgyökeres magyar családból. Középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte s mint hetedik osztályos tanuló vétetett fel ugyanott a papnevelő-intézetbe. Mint kitűnő tanulót, az érettségi vizsgálat után a bécsi Pázmáneumba küldték theologiai tanulmányokra, melyek végeztével 1874 augusztus 12-én Szabó Imre püspök pappá szentelte. Papi működését Kőszegen kezdte mint segédlelkész, a hol nagy buzgalommal működött hivatalában s egyúttal a theologiai doktorátusra is előkészült. Egy évi káplánkodás után püspöke oldala mellé került udvari káplánnak és levéltárosnak, majd szentszéki jegyzőnek. Kiváló tudományos képzettségénél fogva csakhamar tanári széket kapott a szombathelyi szemináriumban s e minőségben működött, tanitva az erkölcstant és a lelkipásztorkodástant, egész 1888-ig, egyúttal egyéb fontos tisztségeket is betöltve. 1888-ban szombathelyi czímzetes kanonokká, három év múlva valóságos kanonokká lett, egy évvel később pedig nagy-váradhegyi czímzetes préposttá nevezte ki a király.
Mint kanonok a kőszegi Kelcz-Adelffy-féle árvaház főgondnoka volt s ezt a jótékony intézetet a virágzás magas fokára emelte. Ugyanez időben káptalani dékánná neveztetvén ki, nagy munkásságot fejtett ki a szombathelyi káptalan vagyonának rendezésében és földbirtokainak jövedelmezővé tételében s e munkát oly lelkiismeretesen s oly szakértelemmel végezte, hogy a káptalan gazdaságai valóságos mintagazdaságokká lettek.
Hidassy Kornél püspök élete utolsó évtizedében sokat betegeskedett s püspöki teendőit nem birván egyedül végezni, segédpüspököt kért maga mellé. E tiszt betöltésére István Vilmost szemelték ki s a pápa 1898-ban püspökké prekonizálta a domitiopolisi püspöki czímre. 1899-ben szentelték püspökké. Azóta ő vezette az egyházmegye ügyeit, ritka kötelességtudással, apostoli buzgósággal. Papi és hazafiúi erényei, melyek egész pályáján vezették, e széles hatáskörében is teljes mértékben érvényesültek s megszerezték számára a köztiszteletet és közkedveltséget úgy az egyházi, mint a világi körök részéről. Hidassy püspök 1900 október 11-én bekövetkezett halála után a székeskáptalan őt választotta meg káptalani helynöknek s e minőségében erős kezekkel, bölcs körültekintéssel kormányozta az egyházmegyét. A közóhajnak felelt meg a kormány, midőn őt terjesztette fel ő Felségének a szombathelyi püspökségre.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 10.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page