D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0025a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schwann Tivadar (1810-1882.)
B e s o r o l á s i   c í m : Schwann Tivadar (1810-1882.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Schwann, Theodor (1810-1882)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élettan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejttan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pepszin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schwann Tivadar (1810-1882.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A német tudomány méltán tulajdoníthatja magának a sejtelmélet megalapításának az érdemét. Előbb a növény országon, s két évvel reá az állatországon fejtették ki ezt az elméletet, mind a kettőn német ember : az előbbin Schleiden (1837), az utóbbin Schwann (1839). Az a kis füzet, melyben Schwann (1810-1882) számos önálló megfigyelés alapján kimondja, hogy az állatok s az ember teste sejtekből van összetéve, hogy ezek a valódi alakelemei a szerves világnak, korszakos jelentőségűvé vált a biológiában vagyis az élőlényekről szóló tudományban. Ez a füzet egyszerre tudománnyá avatta a szövettant mintegy varázsütésre összefüggő tudáskörré kapcsolta egybe a már akkor meglevő szövettani észleletek összefüggéstelen sorozatát, a megértés egy eredményes elvét vitte bele ebbe az ismeretkörbe s ezzel megindítójává lett annak a nagyszerű fejlődésnek, melynek eredményekép a szövettan ma már mint a befejezéstől ugyan még távol álló, de nagy terjedelmű, bámulatosan gazdag tudomány áll előttünk. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Schwann Tivadar, német természetbuvár, szül. Neussban 1810 dec. 7., megh. Kölnben 1887 jan. 14-én. Orvosi és filozofiai tanulmányokat végzett Bonn, Würzburg és Berlinben. 1838. Löwenben a boncolástan tanára lett, 1848. Lüttichbe hivták ugyanilyen minőségben s u. o. 1858. az élettan tanszékét is átvette. Megalapította a szövetek tanát Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur u. dem Wachstum der Tiere und Pflanzen (Berlin 1839) c. nagy művében. Felfedezte a pepszint."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/s-16BBE/schwann-173A4/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Malpighi Marcello (1628-1694.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 518x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna