D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0035.jpg
C Í M 
F ő c í m : Morgagni János Baptista (1682-1771.)
B e s o r o l á s i   c í m : Morgagni János Baptista (1682-1771.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Morgagni, Giovanni Battista (1682-1771)
V I A F I d : 68968590
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kórtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Morgagni János Baptista (1682-1771.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ember természetét kutató tudományok közt kiváló helyet foglal el a kórtan vagy pathológia is, mely eltérően az eddig említett szakoktól nem az ép embert, hanem a hibásan alkotottat s a beteget veszi szemügyre, s mely megvilágítva az emberi szervezet fogyatkozásait és viselkedését a külvilág káros hatásaival szemben, nagyban hozzájárul az ember természetének a megvilágításához.
Első nagy vívmánya a XIX-ik században a kór-anatámia megalkotása, nagyszabású kifejlesztése volt. Minden betegség a test valamely szervének vagy részének anatómiai elváltozásán alapszik; ez mai nap magától értetődő igazság, melyből önként folyik, hogy a betegségek mivoltának a tanulmányozásában ezen elváltozások pontos megvizsgálása kell hogy az első lépés legyen.
Már a XVIII. század egy jeles orvosa, Morgagni (1682-1771) felismerte ezt a maga teljességében, s "A betegségek székhelyeiről és okairól" (De sedibus et causis morborum, 1761) szóló híres művében, melyben számos idevágó észleletet közöl, megalapítója lett a pathológiai boncolástannak."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Müller János (1801-1858.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 531x644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna