D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0097.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ember szívének fejlődése
B e s o r o l á s i   c í m : Ember szívének fejlődése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embrió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ember szívének fejlődése. a = aorta, b = az aorta tövének duzzanata (bulbus arteriosus), v = fő véna. V = szívkamra, A - szívpitvar, o és o1 = szívfülek, p = tüdő-ütőér, 1 = jobb szívpitvar, 2 = bal szívpitvar, R = jobb szívkamra, L = bal szívkamra, G = fő véna, cc, c, s = az aorta főbb ágai, B = ductus Botalli, mely az első lélekzetvétel után elzáródik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ember szíve fejlődése kezdetén az őshalak szívének fejlettségi fokán áll, amennyiben ilyenkor csőalakú és a hasoldalon a koponya közvetlen közelében fekszik (51. ábra 1.). Később erős hosszirányú növekedése folytán S alakot ölt és benne haránt választófal fejlődik, mely a szívet a halakéhoz hasonlóan pitvarra (átrium) és kamrára (ventriculus) osztja (51. ábra 2.). Ilyenkor a véredények is a halakéval megegyező alkotásnak, amennyiben a szív kamrájából eredő főértörzs (truncus arteriosus) ezen a fejlődési fokon tövén duzzanatot, Úgynevezett bulbus arteriosust formál és az e korban az embernél is meglévő kopoltyúívek felé jobbról is, balról is hat ágat küld; a vénás vért szintén két ér, a két véna cardinalis gyűjti össze és hozza a szívbe. Később a szív a békaszív fokára emelkedik, amidőn a negyedik héten a pitvar egy hosszantfutó válaszfal útján két részre tagozódik (51. ábra 4.). Még később a csúszómászók szívének szerkezetét közelíti meg, amennyiben a szívkamrában is kifejlődik a hosszanti választófal, melynek közepe azonban a csúszómászók nyílására (foramen Panizzae) emlékeztetve, hártyás (pars membranacea) marad (51. ábra 5.). Végül ez a hártyás rész is eltűnik, a szívkamra tökéletesen két részre különül el s ezzel az ember szíve a madarak és emlősök szívének fejlettségi fokára került. Az ember szívén tehát fejlődése folyamán átmenetileg tényleg találhatunk oly jellemvonásokat, melyek a halak, békák és csúszómászók szívén állandóan megvannak."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : His, Wilhelm: Emberi embrió. Körülbelül 36 napos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1480x485 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna