D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0169.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Fonalas magoszlás szakasz
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Fonalas magoszlás szakasz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Emberi vékonybél metszete
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : III. Alvadt lóvér
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-10-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Mikrobiológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberbiológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejtmag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vékonybél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Fonalas magoszlás szakaszai: 1. sűrűgomoly, 2. lazagomoly, 3. anyacsillag, 4. kettéváló anyacsillag, 5. és 6. fiókmagvak képződése.
II. Emberi vékonybél metszete: 1. teljes metszet 40-szeres, 2. bélboholy 80-szoros, 3. mélyebb részlet 300-szoros nagyításban.
III. Alvadt lóvér.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "I. Az ember sejtjeinek legnagyobb része nem egyszerűen kettéválás (amitózisz) útján szaporodik, hanem a sejt kettéosztását a magosztódás bonyolult folyamata előzi meg. Kicsinyes részletnek látszik az élet körül a magosztódás. Nehéz lesz bonyolult lefolyását elmondanunk, mégis meg kell világítanunk, amennyire lehet, főbb pontjait. Egy részt a magosztódás mutatja meg igazán, hogy mily hihetetlenül bonyolult szerkezet a sejtmag, s másrészt e folyamatokból vont következtetések teszik manapság a reális alapját minden öröklési teóriának. Az oszlásnak induló anyasejt kerek magjában összegomolyított fonál képződik. A fonál eleinte vékony, a gomoly meglehetősen sűrű, később a fonál vastagodik s a gomoly sokkal áttekinthetőbb lesz. Jól festhet őségé miatt a szabálytalanul összegöngyölített fonalat kromatin-fonálnak keresztelték. A gomolyról talán úgy kapjuk a legtisztább képet, ha vastagabb, hosszabb pamutfonalat vagy spárgát tenyereink között gomolyaggá gyűrünk. Ehhez hasonló a mag helyén képződő anyagomoly is (spiréma). ... "
(Forrás: http://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2614x1649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna