D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0388.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szenoik a Maláj-szigetről
B e s o r o l á s i   c í m : Szenoik a Maláj-szigetről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-12-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Antropológia általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Maláj-szigetvilág
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szenoik a Maláj-szigetről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ennek a vidéknek őslakói, a szerinte a malájokhoz tartozó szenoik (kép a 311. lapon), az európaihoz képest rendkívül kicsinyek, soványok, szóval igénytelenek, noha az öregebbek kivételével eléggé izmosak. Egyes izmaik, így mellizmuk, továbbá felső karjuknak kétfejű és combjuk négyfejű izmai meglehetős erős kifejlődésüek. Utóbbiak az egyenes állású férfiúnál a térdkalács felett nagy bőrredővé gyúródnék.
Valamint a legtöbb magasabbrangú emberfajtánál, úgy a szenoi nők és leányok teste is gömbölydedebb, telibb mint a férfiaké, ami részben az arc aránylag csekélyebb magasságára és nagyobb szélességére vezetendő vissza. A test harmonikus külseje a bőralatti zsírszövet egyenletes elterjedésének folyománya. A felső kar kissé lapos, a comb kerekded, a lábikrák jól kifejlődöttek. Martin külön megjegyzi, hogy noha az esztétikai momentum az embertani felvételeknél teljesen kizárandó, a maga részéről a szenoikat arányosaknak és szépeknek látta. A negroid tipus szertelen csúnyaságával, a mongoloid népek lompos, tagbaszakadt alakjaival itt seholsem találkozunk, állatias vonásokról pedig szó sem lehet. A gyermekeknél, továbbá a déli műveltebb szenoiknál akadt azonban afféle pöfeteg has, amilyen az európai szegényebb néposztályoknál gyakori, és itt is, ott is a kizárólag növényi eledel következménye."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hovák, Madagaszkár szigetén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1541x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna