D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0425.jpg
C Í M 
F ő c í m : Totemoszlopok mintái
B e s o r o l á s i   c í m : Totemoszlopok mintái
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-12-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Kulturális antropológia
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : totemizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : indiánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Totemoszlopok mintái, melyeknek színesre festett eredeti példányai néha 10 méter magasak s melyek az északnyugoti indiánok templomai előtt állanak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nők és férfiak elválasztásában egyébként a nemi élet és némileg a vallási momentum is játszik bizonyos szerepet. Az egy hordába tartozó egyénekben ugyanis az összetartozóság érzése idővel annyira erősbödött, hogy ennek az őket kebelükbe fogadó első társadalmi intézménynek keletkezését más világi, de minden esetre felsőbb behatásnak tulajdonították. Amidőn ugyanis az ősember - még a "horda-állam" korában - a vallásnak ama kezdetleges fokára emelkedett, melyet közönségesen animizmusnaky a természet meglelkesítésének nevezünk, többi anyagi és szellemi holmijával együtt meglelkesítette a hordát is, amennyiben azt legtöbbször valamely rengeteg állattal azonosította és a horda tagjait ez állat hasonszőrű fiókáinak minősítette.
Az illető állat volt a törzs védője, szimbóluma, irokéz indián szóval totemje. Kezdetleges rajzát minden egyes hordabeli viselte (204. ábra). Idővel, a vándorlások megkezdésével természetszerűleg a horda is szétoszlott több kisebb hordára, amelyek mindegyike külön totemet is választott magának idővel. Előbbi összetartozásuk érzete azonban ekkor is megmaradt, amint ezt az ilyen rokon klánok között fennálló kölcsönös házassági tilalmak bizonyítják."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holland-új guineai "Ifjak háza"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 993x1155 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna