D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pesti_elet_0057a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsákhordók toalettje
B e s o r o l á s i   c í m : Zsákhordók toalettje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-05-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Pesti élet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Pesti élet : Képes riportkönyv
S z e r z ő : Tábori Kornél
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai és Salamon, 1910
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : munkás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai dolgozó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztálkodás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegénység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsákhordók toalettje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Itt vannak például a dunai rakodó munkások, a zsákhordók. Foglalkozásnak talán legutolsó az övék. Rossz napszám és egész napi munka. S még ettől is elesnek télen, a mikor a Dunán szünetel a forgalom. Feltürt kis vászonnadrágukban, mezítelen felsőtestükkel, súlyos, nagy terhek alatt görnyedező hátukkal olyanok ezek a cyclopsi alkatú emberek, hogy mindig egy darab klasszikus ókort varázsolnak a néző szeme elé, a rabszolgagazdaságot és a rabszolganyomoruságot ... Mígnem beállott az este, véget ért a munkájuk és vánszorognak a nagy vízhez, hogy fáradt tagjaikról a piszkot, a szennyet lemossák s megint emberi külsőt nyerjenek, magukra öltve rongyos, kopott ruhájukat. Holnap pedig újra elölről kezdődik a munka. (Forrás: Tábori Kornél: Pesti élet)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lábatlan koldus az Erzsébet-körúton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 695x733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn