D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 014.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/010400/010421/014_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Apponyi Albert
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Apponyi Albert
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Kornitzer
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1910-1964
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-10-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Apák és fiúk
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Apák és fiúk : nagy magyar értékeink - ahogyan fiaik látják
S z e r z ő : Kornitzer Béla
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Szerző, [1940]
T í p u s : interjú
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : történelmi személy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közéleti személyiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földbirtokos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : trianoni békeszerződés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Az utolsó potré Apponyiról, amelyet 1932 november hó 29-én genfi útja előtt rajzoltam Verbőczy-utcai palotájának dolgozószobájában. Eredetije a Parlament múzeumában van. Kornitzer Béla, 1932. XI. 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kornitzer Béla: Apák és fiúk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Apponyi Albert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x1235 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Tóth Henrietta
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer