D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : barbizoni_muveszek_0039.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vihar (Effet d'Orage)
B e s o r o l á s i   c í m : Vihar (Effet d'Orage)
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rousseau
U t ó n é v : Théodore
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1812-1867
V I A F I d : 17258812
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-04-02
E s e m é n y : beadva
I d ő p o n t : 2015-12-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A barbizoni művészek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A barbizoni művészek
S z e r z ő : Leipnik L. Nándor
M e g j e l e n é s : Budapaest : Lampel, [1905]
T í p u s : életrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vihar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 9. Théodore Rousseau : Vihar (Effet d'Orage)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jellemző Rousseau-ra nézve, hogy a természetet úgy veszi, a hogy maga előtt látja ; a képzeltehetség kicsapongásainak a legcsekélyebb szerepet sem enged művei alkotásában. De mégis nagyban különbözik a természet száraz krónikásaitól, s ez a tulajdonsága adja meg műveinek magas művészi értékét. Ez a tulajdonsága pedig : kifürkészni a teremtés legszubtilisabb finomságait, legelrejtettebb érzéseit és titkait. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14826/14826.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rousseau, Théodore : Fontainebleau-i erdőrészlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4106x2566 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna