D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nagyistvan00sura_0041.jpg
C Í M 
F ő c í m : Anyóka
B e s o r o l á s i   c í m : Anyóka
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1937
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Királyság
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-06-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy István
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy István
S z e r z ő : Surányi Miklós
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer - Wolfner, 1923
T í p u s : életrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor Mária
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : anya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Anyóka
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy asszony. Székely. Özvegy Nagy Antalné, Sándor Mária nevű. Az küldött pénzt, jó erős, fehér vászoninget, egy-egy pár cipőt és a felém kinyújtott karja elért ám utaimon a Quartier Latin-ba, Rómába, a Quarnero partjaira és a Gyilkos-tó körül zúgó rengetegbe is ... Nem is szerettem soha más asszonyt s ami kevés női portrém van, az majd mind őt ábrázolja.
És megmutat húsz-harminc szénrajzot, paszteltt, mindegyiken ugyanaz a jóságos komoly arc, az az erős, csontos, daliás magyar termet, állva, ülve, prémes bundában, vékony festett kartonban, kendősen, komolyan elgondolkozva, imakönyvvel vagy kézimunkán babrálva, mintha bronzból volna öntve, erősen, rendíthetetlenül, tiszta, szent, szerelmes aggódással nézve a messzeségbe, ahol most Pista bolyong... Özvegy Nagy Antalné, Sándor Mária asszony, a művész édesanyja.
- Az édesanyám volt az egyetlen pártfogóm. Két testvérem, mostoha apám, egész rokonságom neheztelt rám és hasznavehetetlen, ingyenélő naplopónak tartott, hogy csak örökké rajzolgatok, ahelyett, hogy rendbe szedném a kis birtokunkat. Az édesanyám mellém szegődött. Felvette a családdal a harcot. Később verekedett helyettem és értem az igazi, nagy ellenséggel is : a külföldi barangolások, a megélhetés, a háború és egész kóbor életem minden keserves gondjaival. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14896/14896.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy István (Csíkmindszent, 1873. március 28. - Baja, 1937. február 13.) magyar festőművész, a modern magyar festészet realista és konstruktív szárnyának egyik legegyénibb képviselője."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Istv%C3%A1n_(fest%C5%91))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy István: A művész anyja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 175x250 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna