D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kassaimuzeumgyuj00miha_0426b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Imakönyv borító lapja
B e s o r o l á s i   c í m : Imakönyv borító lapja
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Endrődi
U t ó n é v : Sebő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1903-1984
V I A F I d : 10019157
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-07-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-02-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Kassai Múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Kassai Múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma
S z e r z ő : [összeáll.] Mihalik József, Mahler Ede
M e g j e l e n é s : Kassa : Koczányi Ny., 1903
T í p u s : katalógus
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ima
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ezüstözés
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zománcművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 4573. sz. Imakönyv borító lapja. Ezüstfiligránnal s zománczos képekkel díszítve a 18. századból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "4573. IMAKÖNYVNEK BORÍTÓ LAPJA, részben aranyozott ezüst, festett zománczképekkel díszítve. Négyszög lapján vastagabb sima és vékonyabb sodrott drótból nagyobb, áttört filigrán-ornamentum, a négy sarokban egy-egy kétszárnyu plasztikus angyalfő, a középen ellipszisidomu, festett zománczczal díszített medaillon. Ívelt sarokpántjain felül s alul egy-egy szárnyas angyalfő s a filigrán-mezőnek közepén zománczozott medaillon. Két kapcsoló-pántja filigránékitménynyel diszitett, közepén egy-egy hatszirmu boglárkával. A 18. századból."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15000/15067/15067.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Károly evangeliáriuma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1782x1134 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna