D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Visszasetaltam,_ahogy_a_holt_galamb_is_megelevenedhet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Visszasétáltam, ahogy a holt galamb is megelevenedhet
B e s o r o l á s i   c í m : Visszasétáltam, ahogy a holt galamb is megelevenedhet
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Bozsér
U t ó n é v : Zsolt
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1965-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-12-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A grafika készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bozsér Zsolt grafikusművész munkái
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az út végén : Elbeszélések
S z e r z ő : Szenti Tibor ; illusztrátor Bozsér Zsolt
M e g j e l e n é s : Hódmezővásárhely : [Szerző], 2016
T í p u s : elbeszélés
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : Az alkotó engedélyével, Szenti Tibor közreműködésével
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : galamb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állati tetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2016
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bozsér Zsolt (1965-) hódmezővásárhelyi születésű rajztanár, grafikus. (Forrás: http://resolver.pim.hu/auth/PIM219355)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bozsér Zsolt: Visszajött
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szenti Tibor: Az út végén : Elbeszélések
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x1061 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn