D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Sumeghy_Magdolna_es_Sumeghy_Rozalia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sümeghy Magdolna és Sümeghy Rozália
B e s o r o l á s i   c í m : Sümeghy Magdolna és Sümeghy Rozália
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-07-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1895/3
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sümeghy Magdolna (1855-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sümeghy Rozália (1857-1926)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csertán Károlyné lovászi és szentmargitfai Sümeghy Magdolna (1855–?) és leánytestvére Boldogfai Farkas Józsefné lovászi és szentmargitfai Sümeghy Rozália (1857–1926), a család két utolsó tagja. 1890 körül.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lovászi és szentmargithai Sümeghy család egy tekintélyes és jómódú Zala vármegyei nemesi család, amely a 20. század elején kihalt; utolsó élőtagja, Csertán Károlyné lovászi és szentmargithai Sümeghy Magdolna (1855–1929) volt.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmeghy_csal%C3%A1d)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sümeghy család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2066x2932 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer