D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : iskolai_adminisztracio_v1_1280.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iskolai adminisztrációs rendszerek használata
B e s o r o l á s i   c í m : Iskolai adminisztrációs rendszerek használata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hol tartanak az iskolák?
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Oktató és Fejlesztő Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OFI Oktogram
M e g j e g y z é s : Az eredeti kiadvány helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : OFI Oktogram
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolarendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete néhány ágazatban, 2014.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A projekt az AIAR-ek hazai terjesztési modelljének vizsgálatát tűzte célul. Bemutatja a magyarországi kvázi-piaci szoftver terjesztési modellt sajátosságait, összevetve azt az USA-ban elterjedt tisztán piaci alapú terjesztési modellel. Az intézményekben gyűjtött adatok alapján megismerhető a szoftverekre alapozott iskolai adminisztráció napjainkra kialakult gyakorlata."
(Forrás: http://infografika.ofi.hu/Statikus-infografik%C3%A1k/Iskadmin)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tibor Éva [et al.]: Felmérés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos fejlesztésről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x905 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna