D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1908_395_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A véderő reform
B e s o r o l á s i   c í m : Véderő reform
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : I. A schnellfeuerhose
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Garay
U t ó n é v : Ákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1952
V I A F I d : 121374969
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-03-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 41. évf. 41. sz. (1908. október 11.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Indigó
M e g j e g y z é s : Dmek 019531
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonapolitika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reform
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1908
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A véderő reform
I. A schnellfeuerhose
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A gyorstüzelő nadrág ezen 1. ábra szerint azon a gondolaton alapszik, hogy a katona-nadrág, ha illetékes helyen kellően bőszabásu, oly be nem töltött űrt ád rendelkezésre, mely nagyobb töltény tartalék elhelyezésére használható ki. Hogy pedig a katona e tölténytartalékhoz a parancsoló szükség pillanatában könnyen hozzá jusson, a gyorstüzelő nadrág hátul gombra jár.
E 2. ábra azt a mozzanatot mutatja, melyben, az előzetes Kehrt euch! magyar vezényszó után, a legénység magába gombolja a tölténytartalékot.
Mint e 3. ábrán látható, a Vorwärts Front! vezényszóra visszafordult legénység immár kellő tölténytartalékkal ellátva, gyorstüzképesen indulhat a tüzvonalba.
E 4. ábra bizonyítja, hogy a gyorstüzelő nadrág megtöltése a csapatokat menetelő képességükben legkevésbé sem zavarja.
Hockt! - e vezényszó jelzi ama legkritikusabb pillanatot, melyben a gyorstüzelő-nadrág gyakorlati haszna elválik. Mint történik ez, azt az 5. ábra mutatja. A csapat gyorstüz közelségbe érvén az ellenséghez, ennek lövései elől guggolva keres födözetet. A tölténytáska már ekkor az előzetes hosszú tüzharczban kimerült s a gyorstüzelő-nadrágba rakott hátsó tartalékra kerül a sor. "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1908. október 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garay Ákos: A véderő reform : II. Huszárszerelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 864x385 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna