D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_kezimunka_mint_kereseti_022a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halványsárga muszlin függöny virágos szegéllyel
B e s o r o l á s i   c í m : Halványsárga muszlin függöny virágos szegéllyel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Díszítőtárgyak könnyű varrással
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Katinka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás
S z e r z ő : Győry Ilona
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer - Wolfner, 1912
T í p u s : kézikönyv
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabás-varrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függöny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halványsárga muszlin függöny virágos szegéllyel
Díszítőtárgyak könnyű varrással
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egyszer egyik hűséges megrendelője, akinek azelőtt csak apróságokat készített, ismét magához kérette és azt kérdezte: "Varrna-e neki muszlin-függönyöket az ablakaira?" Szegény Elaine-nek egy pillanatra a szívverése is elakadt. Milyen jó, hogy az a szép, ezüsthaju, nagyúri asszony nem azt kérdezte: "Szokott-e függönyöket is varrni?" Mert arra azt kellett volna felelni, hogy bizony még sohasem varrt. De hát hamar végigfutott gondolatban egypár szép árjegyzéket, amelyet a díszítők, butorárusok küldtek neki és azt mondta, hogy: "Varrók." A siker egyik főeszköze az volt, hogy nem kímélte a mérésben meg a méretek lejegyzésében a fáradságot. Nos, mert azonkívül más ugyan nem is áll az ember elé nehézség gyanánt ebben a munkában, amelyet nagyon érdemes megtanulni, mivel a jelenkor kifinomult művészi Ízlése teljesen elfordult az esetlen mintájú gépcsipke függönyöktől és helyettük a sokkal olcsóbb, otthon is mosható és mégis sokkal művészibb muszlinfüggönyt fogadta el. A felső részén a függöny visszájára, szövött pamutszalagot varrunk, még pedig legjobb, ha két réteget varrunk belőle; - a két pamutszalag közé aztán vagy zsinórt fűzünk és annak a segítségével ráncoljuk a függönyt olyan szélesre, mint az ablak kívánja, vagy az e célra való kis rézrudacskákat toljuk bele a nyílásba. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15364/15364.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fehér muszlin függöny kékmintás muszlin szegéllyel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 709x676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna