D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1430214299.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tavaszi bársonylégy
B e s o r o l á s i   c í m : Tavaszi bársonylégy
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-19
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bársonylégy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Latin neve: Bibio marci.
Ilyenkor tömegesen fordulnak elő erdőszéleken, erdei tisztásokon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bársonylegyek (Bibionidae) többnyire szőrös testű, sötét színezetű legyek; legnagyobb számmal a tavaszi hónapokban jelentkeznek. Csápjuk rövidebb a tornál, de gondosabb vizsgálatra 9-12 ízből összetettnek látszik. Szívókájuk rövid.
A márciusi bársonylégy (Bibio marci L.) már a tavasz kezdetén tömegesen jelentkezik kertjeinkben és lombos erdeinkben. Lomhán üldögél a növényeken vagy a földön, vagy lassan fölemelkedik a levegőbe, hogy aztán hosszan lelógatott lábaival ismét visszaereszkedjék. Jellemző tagja ez a légy a maga családjának, de egyúttal a kétszárnyúak rendjének is egyik legközönségesebb tagja. Hímje is, nősténye is koromfekete, 11-13 mm hosszú. Megismerhető arról, hogy színtelen, vagy kissé homályos szárnyainak előszéle feketés. E mellett az előlábszárain, mint a Bibio-nem minden tagjának, horogalakú sarkantyúi vannak. Ugyanilyen gyakori társa a kerti bársonylégy (Bibio hortulanus L.). A hímje ennek is fekete, gömbösfejű, ellenben a kisfejű nősténynek vörös a tora-háta. Ez is tavasszal jelentkezik. A nőstény 8 nappal a párzása után 100-150 petét rak le szemetes, trágyás helyekre, vagy kerti földre. Ezekből a nyár folyamán orsóalakú lárvák bukkannak ki. Fejük sötétszínű, sötétbarna testükön harántosan futó sörtesoraik vannak és 15 mm hosszúságra nőnek meg. Ha ezek a lárvák néha, nem is ritkán, tömegesen mutatkoznak a szántóföldeken, vagy a kerti ágyásokban, megtámadják a növények gyökereit és kellemetlen károkat okozhatnak a legkülönbözőbb termesztett növényekben. Lárva alakban telelnek át és csak a legközelebbi tavasszal bábozódnak be.
(Forrás: Brehm: Az állatok világa)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : cseri7: Márciusi bársonylégy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer