D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elok_vilaga_252a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tenyészőcsúcs egy sejtje
B e s o r o l á s i   c í m : Tenyészőcsúcs egy sejtje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az élők világa
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az élők világa : növény- és állatország
S z e r z ő : [szerk.] Entz Géza, Mágocsy-Dietz Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1907]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Mikrobiológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejtfal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejtmag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 223. ábra. A tenyészőcsúcs egy sejtje, sm sejtmag; smf a sejtmag fala; h kromatofóra; cp citoplazma; sf sejtfal. 1000-szer nagyítva. (Strasburger.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bármily bonyolult is legyen valamely növény testének szerkezete, és benne az elemi alkotórészek bármily változatosak is legyenek, az összetevő egység alapjában véve mindig ugyanaz : a sejtfallal körülzárt sejt. A növényi sejt alakjában és nagyságában tapasztalható különbségek, a növény testének teljes kifejlődése folyamán alakulnak ki. A kiinduló ponton pedig, amit általánosságban embrionális állapotnak mondunk, a növény sejtjei mind egyformák. Ha megvizsgáljuk a magban a csira szövetét, vagy a kifejlett növényen a növekedésben levő csúcsok sejtjeit, úgy ezeken még nyomát sem látjuk annak a változatosságnak, amit a kifejlett részek sejtjein tapasztalunk. Az embrionális állapotú sejteken tehát bizonyos általános sajátságokat tapasztalunk : a növényi sejt alaptulajdonságait.
Ha az ilyen szövetnek egy sejtjét behatóbban akarjuk megvizsgálni, úgy ahhoz erősebb nagyitás szükséges, amidőn is abban, megfelelő festési eljárások alkalmazása mellett, a következő alkotórészek különböztethetők meg. Legkívül határolja a sejtet a sejtfal (sf), amely, a szövet belsejében, a szomszédos sejtek közös tartozéka. A sejtfal által körülzárt tér a sejtüreg, melyben a sejt különböző alkotórészei foglalnak helyet. így elsősorban a többnyire gömbalakú sejtmag (sm, nucleus), melynek finoman pontozott anyagából kiválik a magtestecske (mt, nucleolus). A sejtmag és a sejtfal között finoman szemcsés, plasztikus anyag foglal helyet, a citoplazma (cp), melyben, a sejtmag közelében apró, erősen fénytörő testecskék, a kromatofórák (k, chromatophor) különböztethetők meg. A citoplazma, a sejtmag és a kromatofórák együttesen alkotják a protoplazmát. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15382/pdf/15382_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Növényi sejt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 493x569 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna