D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elok_vilaga_421.jpg
C Í M 
F ő c í m : 13. Királyhegyi növénycsoport
B e s o r o l á s i   c í m : 13. Királyhegyi növénycsoport
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-02-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az élők világa
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az élők világa : növény- és állatország
S z e r z ő : [szerk.] Entz Géza, Mágocsy-Dietz Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1907]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zuzmó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kankalin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 13. Királyhegyi növénycsoport
Balról jobbra: Carex Goodenoughii; Cladonia rangiferina, előtte Cladonia cucullata ; Oreochloa disticha; Cetraria islandica; Primula minima. (Eredeti kép.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szorédiumok egyes leváló moszatsejtek, amelyeket gombafonalak vesznek körül; a gonidium-rétegben keletkeznek és a kéreg felhasadása után mint lisztes bevonat jutnak a zuzmótelep felületére. Végül a zuzmó gombája külön korong-, tányér-, gomb- stb. alakú termőtestet hoz létre (a 13. mellékleten az izlandi zuzmó, - a 459. ábrán az Usnea barbata apotéciumai láthatók) és ezen spórákat, amelyek által terjed. E spórákhoz egyes esetekben moszatsejtek is csatlakoznak (hyméniumgonidiumok). A zuzmókat alkotó gomba csakis akkor fejlődhetik, ha a moszattal együttesen él; a természetben külön-külön nem tenyésznek.
A zuzmók számos faja él az erdők, mezők talaján. Ilyen a nagy, leveles, kerekded telepeket alkotó Peltigera canina, továbbá a különféle Cladonia-fajok (460. ábra és 13. melléklet). A Cl. rangiferina egyike a földön legelterjedtebb zuzmófajoknak. Utóbbi az izlandi zuzmó (Cetraria, islandica (13. melléklet) társaságában különösen nagy mennyiségben fordul elő az északi sarkvidék tundraterületein. Nálunk mindkét faja hegyi erdőségek talaján, havasi legelőkön és különösen az erdőtenyészet határán felül fordul elő nagyobb mennyiségben. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15382/pdf/15382_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Cladonia coccinea fiatal termőteste, melyben azonban még aszkogén hyphák nincsenek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2563x1406 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna