D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gyorffy_szabolcs_digitalizalasoszk.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitalizáló Központ a Nemzeti Könyvtárban
B e s o r o l á s i   c í m : Digitalizáló Központ a Nemzeti Könyvtárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Győrffy
U t ó n é v : Szabolcs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Győrffy Szabolcs
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : központ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állományvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitalizáló berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : infrastruktúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : scanner
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : automatizált munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : muzeális példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Győrffy Szabolcs Digitalizáló Központ a Nemzeti Könyvtárban Az OKR­projekt egyik kiemelt szakmai célja a hosszú távú digitális megőrzés céljait szolgáló Digitalizáló Központ létrehozása. A Központban nagy tömegű, szolgáltatási célú, ám ugyanakkor állományvédelmi szemléletű digitalizálásra készülünk. A Központ a digitalizálással és állományvédelemmel foglalkozó osztályaink szakmai bázisára épül. Az előadásban: a célokról, az elvi háttérről, és a kapcsolódó feladatokról, a helyszínről (választás, adottságok, szempontok), a digitalizáló eszközökről és infrastruktúráról, a folyamatok rendszeréről, módszertanról és eszközkészletekről lesz szó. A Digitalizáló Központ helyszíne - az OSZK 8. szintje A kiválasztás főbb szempontjai: Elegendő tér a mintegy 30 db. eszköz elhelyezéséhez, 40­60 fő munkatársnak, könnyen elérhető, megfelelő kapacitású raktári tér (pufferraktár), folyamat­optimalizálási szempontok (az utolsó pillanatig egy térben maradhassanak a dokumentumok, biztonsági kérdések. A Digitalizáló Központ helyszíne - az OSZK 8. szintje ­ tervvázlat A Nemzeti Könyvtár gyűjteményének sokszínűségéhez illeszkedik majd a beszerzendő digitalizáló eszközök széles palettája Fejlesztésre szorul: a digitalizáló eszközparkunk, az informatikai infrastruktúra PC, hálózat, tároló, számítási kapacitás A digitalizáló eszközpark a következőkből áll majd össze: felsőkamerás szkennerek, V­bölcsős automata eszközök (robotok), fotós munkaállomások, film és mikrofilm­szkennerek, plakátszkenner, lapadagolós eszköz, kiegészítő síkágyas eszközök, audió­ és videó digitalizáló eszközök. Valamennyivel szemben elvárás, hogy dokumentumkímélő módon kell működnie! A Digitalizáló Központ létrehozásával szorosan összefügg az állományvédelmi eszközparkunk jelentős mértékű megújítása is, amely nélkül nem lenne megvalósítható muzeális gyűjteményünk ilyen módon való feldolgozása. papíröntőgép dobozkészítő­gép savtalanító berendezés vízlágyító elszívó porszívó A Digitalizáló Központban folyó munkákat vezérli, illetve támogatja majd a Digitalizálást Támogató Keretrendszer (DTK) folyamatszervezési és követési feladatokat lát majd el, állományvédelmi és logisztikai folyamatokat támogat irányítja a digitalizálás, és utófeldolgozás lépéseit automatikus, vezérelt, aszimmetrikus (kliensszerver) módon működik majd, kapcsolatban tart fent a könyvtári rendszerrel, a megrendelés kezeléssel, a digitális raktárral A Digitalizáló Központ kompetenciaközpontként is működik segítséget kínálva a hazai és határon túli magyar könyvtáraknak és közgyűjteményeknek saját digitalizálási terveik megvalósításához, esélyt teremtve az egységes szemléletű könyvtári digitalizálás céljának eléréséhez. Oktatásokat tart, oktatási anyagokat állít elő, Ajánlásokat és szabályzatokat készít, Módszertant és eszközkészletet kínál. Külön köszönet a szűkebb témafelelősi csapat áldozatos munkája nélkül nem tartanánk itt: Ackermann Ádám, Ballagó Gergely, Elbe István, Érdi Marianne, Hegedűs Krisztina, Herczeg Réka, Horváth Diána, Karasz Lajos, Matolay Katalin, Mészáros Tamás, Miskovics Anna, Oláh Krisztina Köszönöm a figyelmüket!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna