D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koltay_tibor_szakkonyvtarak.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szakkönyvtárak előtt álló kihívások a nemzetközi szakirodalom tükrében
B e s o r o l á s i   c í m : Szakkönyvtárak előtt álló kihívások a nemzetközi szakirodalom tükrében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Koltay
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 86410844
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2016-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Koltay Tibor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi bibliográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílt hozzáférés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális bölcsészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatkezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : médiaszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A szakkönyvtárak előtt álló kihívások a nemzetközi szakirodalom tükrében Dr. Koltay Tibor Tudományos könyvtárak Szakkönyvtárak Felsőoktatási könyvtárak "Leltár" = A teljesség igénye nélkül Miről lesz szó? A Kutatás 2.0 és az adat-intenzív tudomány A "nagy adatok" A szolgáltatási "terepek" Az adatminőség Az adatgondozás Az adatokra való hivatkozás Az adat-írástudás Mit propagáljunk? Új könyvtárosi szerepek Összegzés Research 2.0 Science 2.0, eScience, digital scholarship Kutatás 2.0 Az információs és kommunikációs technológiák térnyerésével a tudományos kutatásban bekövetkezett változások Új távlatok, Új kockázatok Adat-intenzív tudomány Nyitott tudomány Nyílt adatok (részben a finanszírozók nyomására) A publikációkhoz való nyílt hozzáférés A "bűnösök" A széles körben elérhető és használható, nagy kapacitású számítástechnikai eszközök; A közösségi média Adatok a természettudományok, a társadalomtudományok és a humán tudományok területéről Biztosítani kell a tudományos eredmények reprodukálhatóságát, újrafelhasználását, hozzáadott értéket kell létrehozni. = Nyílt adatok Akadályok A kutatóknak nincsen meg az ez irányú szakértelme, nincsenek eszközei hozzá, ösztönzést sem éreznek arra, hogy kutatási adataikat másokkal megosszák. "Legfrissebb híreink" Adatmegosztás US biológusok >600 Kis hatással vannak rájuk a finanszírozók előírásai. A cél cikkek publikálása. A folyóiratok viselkedése többféle. Új modellek, új tudományágak asztroinformatika, bioinformatika, digitális bölcsészet. Digitális bölcsészet digital humanities Információtechnológiai eszközöket használ az irodalom(tudomány), a nyelvek (nyelvtudomány), a történelem(tudomány) és a filozófia területén folyó kutatás és az oktatás támogatására. A "nagy adatok" Big Data Nagy és strukturálatlan Áramlásuk gyors, így elárasztanak bennünket. Feldolgozásuk meghaladja a hagyományos adatbázis-rendszerek és szoftverek képességeit Gyűjtésük és feldolgozásuk több időt vesz igénybe, mint amit tolerálni tudunk. Mítoszok A tudás és az intelligencia az eddiginél fejlettebb formája Igazság, Objektivitás, Pontosság. Félelmek Lehetővé teszik a magánélet titkosságának megsértését, a szabadságjogok csorbítását, az állam és a cégek által gyakorolt ellenőrzés megnövekedését. Kritika Továbbra is szubjektívek maradnak. Amit számszerűsítenek, az nem feltétlenül kerül közelebb az objektív igazsághoz. Arra hajlamosítanak bennünket, hogy ott is összefüggéseket lássunk, ahol valójában nincsenek. Hogy valami elérhető, nem feltétlenül teszi felhasználását etikussá. Az adatközlők névtelensége például hamar elillanhat <- közösségi oldalakról vett adatok Bizonyos adatok etikai, valamint ismeretelméleti okokból nem oszthatók meg. Néhány esetben pedig nem világos, hogy melyek az adott kutatási projekthez tartozó adatok. Adatminőség Sokdimenziós tényező: Bizalom, Hitelesség, A metaadatok megléte. Az adatokra való hivatkozás Ma még következetlen és nem követ szabványokat. Talán a DOI (Digital Object Indentifier) metaadat-szabványra épülő szabványok lesznek a leghasznosabbak. Ösztönzés A kutatók ösztönzése hatékonyabb lenne, ha valamilyen ellenszolgáltatást kapnának Például az adatok publikálása és a rájuk történő hivatkozás a tudományos teljesítmény elismerésének része lenne. Adatkezelési tervek Az alap A könyvtár segít. Adatgondozás Az adatok gondozása ("menedzselése2, kurátori gondozása); A hozzáférés biztosítása; Megőrzés és értéknövelés. Technikai jellegű szolgáltatások Segítség a repozitóriumok megtalálásában; Adatállományok előkészítése az elhelyezéshez. Az adat-írástudás Az adatok megértésének, használatának és kezelésének képessége Tudja, hogy miként kell adatokat keresni, azokat megfelelően szűrni, feldolgozni, létrehozni és szintetizálni. <- Információs műveltség Közösségi média PR A tudományos publikációk megtalálása és elérése Együttműködés Bizalom és a tekintély Megítélése a kutatók körében nem változott meg a technológia változásával, A közösségi média felhasználása a tudományos eredmények közzétételére minimális. A publikálás fő csatornái továbbra is a lektorált folyóiratok. Az eredmények blogbejegyzésekben való közlését nem honorálja a tudományos közösség. Az eredmények eltulajdonításától is félni kell bizonyos területeken. A közösségi média nagyobb mérvű használata publikálásra a fiatal kutatók körében sem jellemző. Adat-folyóiratok Működésük hasonlít a tudományos publikáció folyamatához. Alternatív mérőszámok (altmetrics) Ki, ha nem a könyvtár és a könyvtáros? "Kutatási információs szakember" Adat-könyvtáros Adat-kurátor (?) League of European Research Universities Fontos cél, hogy a kutatók minél kevesebb időt töltsenek technikai és adminisztratív feladatok ellátásával. Az Európai Tudományos Könyvtárak Egyesülete ajánlásaiból Adatkezelési támogatás: a pályázók számára készített adatkezelési tervek a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tanácsadás és információs anyagok. Az adatokra és a metaadatokra és vonatkozó szabványok; Metaadatok szolgáltatása a kutatási adatokhoz; Adat-könyvtárosi állások létrehozása; A munkatársaik adat-könyvtárosi készségeinek fejlesztése. A szakkönyvtáraknak jobban oda kell figyelniük: A kutatás alapvető folyamataira; A tudományos közösségek változásaira; A kutatói viselkedés változásaira. Köszönöm a figyelmet.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koltay Tibor: Digitális, vagy információs? Műveltség!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna