D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : meiszterics_eniko_mtatk.jpg
C Í M 
F ő c í m : (Át)láthatóbb kutatások
B e s o r o l á s i   c í m : (Át)láthatóbb kutatások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : az MTA TK Kutatási Dokumentációs Központ tapasztalatai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Meiszterics
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-03-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Meiszterics Enikő
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kutatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információmenedzsment
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Társadalomtudományi Kutatóközpont
 M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : repozitórium
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : (Át)láthatóbb kutatások - az MTA TK Kutatási Dokumentációs Központ tapasztalatai Meiszterics Enikő MTA TK KDK Miért jó adatokat megosztani? Az adatmegosztás csökkenti a tudományos kutatás költségeit elősegíti a tudományos vitát hozzájárul a tudományos módszerek fejlődéséhez elősegíti az átláthatóságot és a számonkérhetőséget hatásosabbá és láthatóbbá teszi a tudományos eredményeket lehetővé teszi az adatok belinkelését a cikk(ek)hez növeli a tudós elismertségét kiváló oktatási anyag alapját teremtheti meg adatfelhasználók és adatlétrehozók közötti új együttműködést tesz lehetővé Miért fontos az adatmenedzsment? Megosztani csak jól dokumentált, átlátható, nyomon követhető kutatási adatokat, eredményeket lehet A nemzetközi kutatási mezőben az adatmenedzsment intézményesen elvárt és támogatott feladat Fontos, hogy ennek során a kutatók úgy hozzák létre, gondozzák és tárolják az adataikat, hogy azok más kutatók számára is átláthatók, érthetők és használhatók legyenek A KDK Ezeknek az ezredforduló óta jelen lévő és egyre inkább erősödő világ (és Magyarországon is egyre jobban ható) trendeknek köszönhetően jöttek és jönnek létre egyre nagyobb számban a digitális adat-, elemzési és publikációs archívumok MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központja (KDK) 2013. óta működik A TK-t 4 intézet alkotja, sokfajta dokumentummal A KDK a TK-ban folytatott, lezárt kutatásokat archiválja a TK-ban folytatott kutatásokról szolgáltat információkat kutatási adatokat tesz elérhetővé másodfelhasználás céljából adatmenedzsment szolgáltatást nyújt Repozitórium Metaadatok: leíró információk a TK-ban folytatott kutatásokról Kutatási adatok: kvantitatív és kvalitatív, kutatási adminisztráció Hozzáférés az adatokhoz Metaadatok: szabad hozzáférés Kutatási adatok: kutatóval kötött megállapodásnak megfelelő autorizáció Letéti Nyilatkozat: az adatokhoz való hozzáférés szabályozása embargó látogatók köre: bárki, TK-s kutatók, adminisztrátorok, hozzáférés kutatói jóváhagyással anonimizálás: kutatás résztvevőinek felismerhetetlenné tétele Hogyan gondozza a KDK a kutatási adatokat? A kutató a kutatás jogi kereteinek, valamint a kutatásban résztvevők igényeinek megfelelően eldönti, hogy mely adatokat milyen hozzáférés mellett archiválhat a KDK Ezeket feltételeket rögzítjük a Letéti nyilatkozatban A kutatás archiválásához szükséges metaadatokat munkatársunk felviszi a rendszerbe A gyűjtemények mindegyikének kérünk DOI-t A megállapodás szerinti adatok másolatát rendezzük. A kvantitatív adatbázisokat megtisztítjuk, a kvalitatív adatokat, szövegeket egységesítjük és formázzuk, szükség esetén az adatokat anonimizáljuk A rendezett és megtisztított adatokat gyűjteménybe rendezve feltöltjük a repozitóriumba A kutató maga is végezheti a metaadatok megadását és a feltöltést, ilyenkor a KDK ezt a folyamatot ellenőrzi Adatmenedzsment a KDK-ban Figyelembe vett szempontok: A kutatás finanszírozójának követelményei az adatokkal kapcsolatosan Törvényi, etikai megkötések a kutatással kapcsolatban Hozzájárulási nyilatkozat a kutatott személyektől, csoportoktól a kutatás kezdete előtt Kutatócsoport esetén az adatok mentését, tárolását, dokumentálását és archiválását koordináló adatfelelős választása Dokumentum tárolás, megosztás a kutatás alatt, illetve a kutatás lezárultával A részfeladatok elvégezésének dokumentálása A fontos fájlok, változtatások mentése Ingyenes formátumok (rtf, csv, mp4 stb.) használatának előnyben részesítése A létrejövő kutatási anyagok és tartalmuk dokumentálása Beszélő címek, feliratok, vagy más informatív jelölések használata Az adatfájlokban a változók felcímkézése Az adatok másodfelhasználási lehetőségeinek, céljainak tisztázása az etikai-törvényi feltételek figyelembevételével Együttműködés a kutatókkal Mint az már az eddigiekből is kitűnhetett, a KDK tevékenysége során szorosan együttműködik a kutatókkal A gyűjtemény gondozás lépéseit az kutatóval (kutatócsoport esetében az erre kijelölt személlyel) minden esetben egyeztetjük Mind az adatgondozás, mind az adatmenedzsment során a kutató véleményét, szempontjait, érdekeit elsődlegesnek tartva járunk el Kezdetben jellemzően KDK kezdeményezésre történt a kapcsolatfelvétel, most már a kutatók is keresnek bennünket, mert elbírálás alatt álló cikkhez az adatokat szeretnék a repozitóriumban elhelyezni, hogy a bírálók onnan érhessék el, úgy gondolják, hogy egy konferencián a témához tartozó adataik repozitóriumból történő hivatkozása a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő megoldás, a társadalomtudományi kutatások esetében is egyre inkább elvárás a transzparencia, és erre a repozitóriumi elhelyezés jó megoldást nyújt. Köszönöm a figyelmüket!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márföldi István: Digitális helyismereti archívumok népszerűsítése a fiatalok körében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna