D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kilian_margit_open_access.jpg
C Í M 
F ő c í m : Open Access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben
B e s o r o l á s i   c í m : Open Access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kilián
U t ó n é v : Zsolt
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Margit
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kilián Zsolt, Margit István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Könyvkiadás
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Katalógusok, bibliográfiák
A l t é m a k ö r : Folyóirat repertóriumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílt hozzáférés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkiadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line üzemmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismeretterjesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Open Access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Open Access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben A Ludovika Egyetemi Kiadó és az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár együttműködése Kilián Zsolt, Ludovika Egyetemi Kiadó Margit István, NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár A LEK tevékenysége A kiadó jogelődje 1996-ban alakult, 2016 óta az NKE tulajdonában, 2019 óta Ludovika Egyetemi Kiadó néven Portfólió: NKE oktatási és kutatási tevékenységéhez kapcsolódóan társadalom- és műszaki tudományok (kiemelten államtudomány, had- és rendészet-tudomány, víztudomány) Feladatok: szak- és tankönyvek, folyóiratok kiadása, kereskedelem Ludovika.hu tudományos ismeretterjesztő platform üzemeltetése A LEK kiadói munkafolyamata Kéziratok gyűjtése Folyóiratok esetében OJS-en keresztül, a szerkesztőségek szakmai támogatásával Könyvek esetében az EKR-en keresztül, a LEKB szakmai döntéseinek megfelelően Publikálás folyamata Olvasószerkesztés, szerzői jóváhagyás, tördelőszerkesztés és grafikai munkák, korrektúra, imprimatúra, nyomdai kivitelezés Folyóiratok esetében a teljes munkafolyamat OJS-en keresztül Végtermék: nyomtatott könyv, ePDF, ePub Ludovika.hu Tudományos ismeretterjesztő platform Magazin Blogtér Podcast E-tananyagok Webáruház Megbízható, közérthető, könnyen kezelhető, mégis tudományos igényű nyilvános felület Az NKE EKKL DTO feladatai MTMT rekordok kezelése Előfizetett adatbázisokkal kapcsolatos feladatok Repozitálás Digitalizálás Folyóiratokkal kapcsolatos munkafolyamatok A kéziratokat begyűjtése, lektorálása A bibliográfiák ellenőrzése DOI tekintetében A lapszám megszerkesztése A lapszám publikálása a kiadói honlapon A lapszám XML-szerkezetének letöltése, a DOI-élesítés igénylése A DOI-azonosítók élesítése Repozitóriumi és MTMT feltöltés Célkitűzések Hazai és nemzetközi tudományos láthatóság növelése a publikációk terén: Cikkek esetében: MATARKA-ba, EPA-ba, nemzetközi viszonylatban a DOAJ-ba való bekerülés Könyvek esetében: MEK-be, nemzetközi színtéren a DOAB-ba való bekerülés A Kiadó és a Könyvtár közös célja Tudományos láthatóság növelése a publikációk kapcsán Részvétel a digitális dokumentumok létrehozásában Szabad hozzáférés biztosítása Köszönjük a figyelmet! Kilián Zsolt kilian.zsolt@uni-nke.hu Margit István margit.istvan@uni-nke.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna