D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_252188_0610.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hadapródiskola hallgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Hadapródiskola hallgatója
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Myrbach-Rheinfeld
U t ó n é v : Felician von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
E g y é b   n é v e l e m e k : báró
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1940
V I A F I d : 29624300
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2010-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-06-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A mi hadseregünk
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A mi hadseregünk
S z e r z ő : Danczer Alfons
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin, 1889
T e c h n i k a : nyomat
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katonai nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatisztképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hadapródiskola hallgatója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az akadémiákban, valamint az előkészítő katonaképző intézetekben azon ifjak csak elenyésző csekély része számára van hely, kik tartósan a katonapályát választják élethivatásuknak és a tiszti állásra törekszenek. Hogy az e téren mutatkozó hiányokon segíteni lehessen, hogy tehát a hadsereg számára nagyszámú tisztjelöltet lehessen kiképezni, másrészről, hogy a tiszti pálya oly ifjak számára is megnyittassék, kik sem a szülők hivatása alapján, sem vagyonosságuk folytán az akadémiákba be nem juthatnak : vannak a hadapródiskolák. - Az előkészítő katonaképző intézetek, valamint az akadémia ingyenes helyeire t. i. csak katonaszemélyek vagy oly államtisztviselők fiait veszik fel, kik legalább 20 évi szolgálatot képesek kimutatni; oda továbbá az állami vagy magánalapítványi helyek kedvezményesei és végre oly polgári egyének fiai juthatnak, kik évenként 400 vagy 800 frt évi ellátási díjat képesek fizetni. A hadapródiskolába azonban minden művelt és jó nevelésű ifjú beléphet, ki 14 éves korát betöltötte, megfelelő előképzettséggel bír és némi tandíjat fizet, mely az akadémiabélinél jóval csekélyebb.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mi hadseregünk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: A vívóteremben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 632x1271 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella