D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : meiszterics_gardos_arp.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására
B e s o r o l á s i   c í m : ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Meiszterics
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gárdos
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-15
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Meiszterics Enikő, Gárdos Judit
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár és Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : repozitórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kérdőív
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : on-line üzemmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatkezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) Kutatási Dokumentációs Központ (KDK) Kiinduló helyzet és igényfelmérés Annak érdekében, hogy a létrehozandó adatrepozitóriumot minél inkább a kutatói igényekre szabhassuk az ELKH kutatóinak adatkezeléssel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait, igényeit egy komplex, az elsődleges és a másodlagos kutatás eszköztárát egyaránt használó felmérés keretében térképezzük/térképeztük fel. Ennek lépései: a 2021. áprilisában végzett ELKH–HRDA online kérdőíves kutatói és intézményi felmérések adatainak másodelemzése (lezárult) online kérdőíves felmérés az ELKH intézmények kutatóinak körében (lezárult) interjús adatfelvétel az ELKH intézmények kutatóinak körében (folyamatban) az adatfelvételekben megnevezett repozitóriumok, használt sémák, tudományterület specifikus szoftverek, elemzési módszerek kigyűjtése, linkgyűjtemény és információ bázis létrehozása (folyamatos). Az elsődleges felmérések tapasztalatai Az elsődleges adatfelvételekről A cél az volt, hogy az általunk szervezett elsődleges adatfelvételek – online kérdőves megkérdezés és interjúzás – keretében az ELKH minden intézményének kutatóit, kutatócsoportjait elérjük legalább az egyik, de inkább mind a két módszerrel, ez teljesült. Az online kérdőívet 17 intézményben töltötték ki, 129 kutató illetve kutatócsoport adatkezelési gyakorlatáról kaptunk információkat. A már elkészült 48 és további 2 egyeztetett interjú válaszadói 16 intézményt képviselnek. Online kérdőíves adatfelvétel Vizsgált kérdéskörök A kérdőív a következő kérdésköröket vizsgálta részletesen - kutatási adatok előállítása és tárolása (6-19) - kutatási adatok megosztása(20-28) - adatelérés (29-30) - metaadatok (az adatokat leíró adatok)(31-35) - a kutatási adatokkal kapcsolatos jogok (36-42) - kapcsolódó humán infrastruktúra (43-45) - FAIR adatkezelési elvek a kutatói gyakorlatban (47-60) Válaszadók tudományterület szerinti megoszlása Adatok közzététele Tudományterületi elvárás az adatok közzététele (%) Adatok relevanciája Adatcsomagok - szám és méret Adatcsomag = adott kutatásban logikailag egybetartozó és egyben kezelt kutatási adatok, szöveges dokumentumok, mérési eredmények Adatcsomagok - fájlok típusa Adatok tárolása - kutatás közben Adatok tárolása - problémák Adatok mentése - munka közben Adatok archiválása - kutatás után Adatok archiválása-problémák Adatok archiválása - kutatás lezárása után Kutatási adatok megosztása Igénybe vehető repozitóriumok ismerete Repozitóriummal szembeni elvárások (ötös skála) Interjús adatfelvételek Célcsoportok, témák Az interjúk célcsoportjai intézetigazgatók, kutatók, Concorda használók. Az interjúk fő témái kutatási terület(ek), adat életciklus, esetleges adatkezelési, adattárolási problémák, nehézségek, tudományterületi hazai és nemzetközi trendek adatkezelés téren, illetve Concorda használóknál a letétbe helyezés során szerzett tapasztalatok. Általános tapasztalatok Nem csak az ELKH eltérő tudományterületein, hanem az egyes intézményeken belül, vagy akár egy kutatócsoport különböző projektjeiben meglehetősen különböző jellegű, számú és méretű kutatási adat keletkezik. A keletkező adatok mennyisége jellemzően nő, miközben több intézményben digitalizálásra és rendezésre várnak korábbi kutatási adatok is. Általános tapasztalatok A kutatási adatok sokféleségéhez hasonlóan az adatkezelési, -tárolási, -megosztási és hosszútávú megőrzésre vonatkozó gyakorlatok is igen eltérő mintázatot mutatnak. A legtöbb intézményben jelenleg nincs előírás vagy elvárás az adatok rövid- vagy hosszútávú kezelését illetően, ugyanakkor egyre több helyen figyelhető meg erre irányuló törekvés mind az egyes kutatók, mind pedig az intézményvezetés részéről. Emellett sok helyen működik olyan kialakult gyakorlat, amely esetenként akár a 20-30 évvel ezelőtti adatok részletes megismerését, értelmezését, feldolgozását (és ilyen módon repozitóriumba kerülését) is lehetővé teszi - és vannak ilyen irányú törekvések is. Concorda használók véleménye A Concorda-t már használó kutatókkal készült interjúk alapján megállapítható, hogy alapvetően felhasználóbarát, praktikus, és a legtöbb kutatói igénynek megfelel a jelenlegi felület, a változtatásokra, fejlesztésekre vonatkozó igényeket felmértük, és van, amit már meg is oldottak a repozitóriumot üzemeltető SZTAKI DSD munkatársai. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holl András: Tanulságok az ELKH-HRDA adatrepozitórium pilot projektek végrehajtása alapján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna