D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nagy_gyorgy_ikt.jpg
C Í M 
F ő c í m : IKT eszközök alkalmazása az alsó tagozatos környezetismeret órákon
B e s o r o l á s i   c í m : IKT eszközök alkalmazása az alsó tagozatos környezetismeret órákon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-16
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Nagy György
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Alsófokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : infokommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatástechnológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alsó tagozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetismeret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : audiovizuális oktatási eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : IKT eszközök alkalmazása az alsó tagozatos környezetismeret órákon
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : IKT eszközök alkalmazása az alsó tagozatos környezetismeret órákon Networkshop 2022, Debrecen Dr. Nagy György THE TETT, Sárospatak "Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszersmint bölcsek is" Széchényi Problémafelvetés Csökken az iskolások természettudományos műveltsége (Pisa felmérés) Növekvő tananyag Csökkenő óraszám (1. és 2. osztályban nincs környezetismeret) Nem jut idő, a tananyag konstruktív feldolgozására Kevés a taneszköz, természettudományos laboratórium Szívesen kísérletezne a tanuló, az intrinzik működik Nem hatékonyabb a módszertan Nem alkalmazzuk a technológiai környezetet Technológiai környezet IKT környezet (felhasználói megközelítés) Digitális tábla Számítógép Tablet (digitális palatábla) Okostelefon Virtuális 3D szemüveg, stb. A természettudományos megismerés technológiai környezete Megfigyelési eszközök Mérőeszközök Kísérleti eszközök Infrastruktúra technológiai fejlettsége (pl. Wi-fi, felhő szolgáltatás) Elméleti alapok Utánzás általi tanulás - őskor- tanulási környezet - a természet Hallás általi tanulás - ókor és középkor - tanterem Érzékszervek általi tanulás (Comeniustól)-újkor - tanterem és környezet Cselekvés általi tanulás, reformpedagógia (megmondjuk milyen ismeretet alkosson) - legújabb kor - tanterem és környezet Cselekvés általi tanulás, konstruktivizmus (a gyerek alkotja újra az ismereteket) -globális problémák kora- tanterem és környezet Cselekvés általi tanulás, konstruktivizmus - globális problémák kora - kibertér és környezet (hibridtér) Virtuális cselekvés általi tanulás - kiberőskor - kibertér A környezetismeret tantárgy tanítási-tanulási sajátosságai Cél: Természettudományos megismerés-> pozitív környezettudatos magatartás kialakítása -> fenntarthatóságra való nevelés A környezettel kapcsolatos viszony érzelmiről értelmire változik A pozitív attitűd kialakítása a környezet, természet iránt folytatódik Minden érzékszerv maximális bevonásra kerül Cselekvő megismerés történik Élmény-,zoo-, múzeum- , drámapedagógia stb. bevonása a tanítási-tanulási folyamatba Minden kölcsönhatásra a példa a mindennapi életből kerül bemutatásra Környezetismeret óra típusai Új ismeretet feldolgozó óra Gyakorlati óra Rendszerező óra Ellenőrző (értékelő) óra Új ismeretet feldolgozó óra Hagyományos Számonkérés Ismeretszerzés Alkalmazás Konstruktivista (RJR) Ráhangolódás Jelentésteremtés Reflektálás Számonkérés Tradícionális szóban 1-2 fő (azonnal értékelek) feladatlap 4-5 fő (előkészítem, differenciálható , óra után értékelem) Technológiai IKT eszközön egyénileg mindenkit (előkészítés, differenciálható, azonnali ellenőrzés) Ismeretszerzés Motiváció Célkitűzés Ismeretek aktiválása Új ismeretek gyűjtése Ismeretek elemzése Következtetés Tanulási-tanítási stratégiák Induktív Deduktív Algoritmikus Kondíciónáló Interorizációs Problémamegoldó Információ átadás-átvétel Alkalmazás Rendszerezés Rögzítés Alkalmazás Összefoglalás , ellenőrzés Értékelés Hozzáértő pedagógus Megfelelő hardverek megléte Megfelelő szoftverek megléte A tanulók készség szinten kezelik az eszközöket Nem hozzáértő a pedagógus Nincsenek megfelelő hardverek Nincsenek megfelelő szoftverek A tanulók alap szinten sem tudják kezelni az eszközöket Eredménytábla Megoldhatatlan? Magdeburgi féltekék Vákuumszivattyú és üvegharang Reaktív mozgás Szélcsatorna Vulkán Konklúzió A technológiai eszközök hatékonyabbá tehetik a környezetismeret tanítását Az óra nem minden momentumában alkalmazhatóak hatékonyan A tanulói összetétel befolyásolja az alkalmazást Pedagógus digitális kompetenciája A társadalmi-gazdasági lehetőségek korlátozzák az alkalmazást A kreatív pedagógus a megmutathatatlant is be tudja mutatni, IKT eszközök nélkül is
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna