D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 049.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/012900/012993/049_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rajzok 2. kötet, XI. tábla
B e s o r o l á s i   c í m : Rajzok 2. kötet, XI. tábla
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szever
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-09-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : érem
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvár története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvár története
S z e r z ő : Jakab Elek
M e g j e l e n é s : Buda : A Magy. Kir. Egyetemi Könyvnyomdában, 1870
T í p u s : forrásdokumentum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Egyéb vizuális művészetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : érem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajzok 2. kötet, XI. tábla. A Seminarium Regensének pecséte. Szent Erzsébet agg-szegények háza újabbkori pecséte. "Karolina" országos kórház újabbkori pecséte. Német szabók pecséte. Heltai Gáspár 1548-ki levelén volt pecsét. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844. szept. 2. Kolozsvárott tartott naggyűlésének emlékérme.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1429x2179 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne