D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : palencsarne_dig_atallas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális átállás
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális átállás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Minőség- lehetőségek az EQAVET terén
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Palencsárné Kasza
U t ó n é v : Marianna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Palencsárné Kasza Marianna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tananyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minőségbiztosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Digitális átállás
Minőség- lehetőségek az EQAVET terén
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitális átállás Minőség- lehetőségek az EQAVET terén Palencsárné Kasza Marianna, szakképzési, felnőttképzési szakértő, DJ NKft. 2022. április 21. IPAR 4.0 Az Európai Parlament 2016-ban megfogalmazott állásfoglalása szerint: "Az ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással az értéklánc mentén: a jövő egy olyan "okos" gyárát hozva létre ezzel, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását és decentralizált döntéseket hoznak önszervező mechanizmusok alapján." (forrás: Industry 4.0 Policy Department Economic and Scientific Policy, 2016, p 22-23.) IPAR 4.0 kihívásaira a válasz Helyzetelemzés Fejlesztési területek Beavatkozások Kulcsindikátorok Magyarország Kormánya tárgyalta, 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozatával elfogadta Szakképzés 4.0 - a digitális átállás támogatása 3. BEAVATKOZÁS Minden képzésbe be kell épülnie az Ipar 4.0 követelményeinek és a szakmában elvárt digitális tartalmaknak 14.BEAVATKOZÁS Élményalapú pálya-tanácsadási rendszer működtetése a Digitális Közösségi Alkotóterek lehetőségeit is bevonva. 17.BEAVATKOZÁS Digitális eszközök és korszerű oktatási technológiák fejlesztése 18.BEAVATKOZÁS Minden ágazatban digitális tananyagok beszerzése és korszerű, aktuális állapotban tartása 34. BEAVATKOZÁS A pedagógus-továbbképzések megújítása a szakmai képzésben: vállalati helyszínű szakmai képzések, a digitális ismeretek és a módszertani kultúrájának fejlesztő továbbképzések erősítése 40. BEAVATKOZÁS A szakmai képzettséget szerzettek nyomon követése a Digitális Munkaerő-piaci Program segítségével Digitális átállás - jogszabályi szinten Az Országgyűlés … a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása céljából  Fogalmak: digitális tananyagok, digitális tananyagfejlesztés, digitális kultúra, Digitális Kompetencia Keretrendszer (DigComp) (A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény preambuluma) Minőségirányítás A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19.§ (3) A szakképző intézmény a tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi. 127.§ (3) A szakképző intézmény és a duális képzőhely a minőségirányítási rendszerét 2022. augusztus 31-éig alakítja ki. 97. § [A szakképzési államigazgatási szerv feladata] a szakképzés ellenőrzése keretében végzi a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső értékelését EQAVET Az EU Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-án egy új európai jogszabályt - Ajánlást - fogadott el a szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerének (European Quality Assurance Reference Framework, EQAVET) létrehozásáról. (alapelvek) Bruges-i Közlemény - 2010. december 7. (nemzeti szintű közös minőségbiztosítási keretet kell létrehozniuk, amely kompatibilis az EQAVET-kerettel) Rigai Szakképzési Nyilatkozat - 2015. június 22. - EQAVET egyike a szakképzésre vonatkozó öt középtávú prioritásnak 2020-ig. Az EU TANÁCSA AJÁNLÁSA a fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát célzó szakképzésről - 2020. november 24-i ülésén. II. MELLÉKLET: Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) EQAVET - PDCA ciklus Tervezés: tervezés tükrözi az érdekelt felek közös stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat/célkitűzéseket, intézkedéseket és mutatókat tartalmaz. Megvalósítás: A megvalósítási terveket az érdekelt felekkel konzultálva állítják össze, és egyértelműen meghatározott elveket tartalmaznak. Értékelés: Az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. Felülvizsgálat: Az intézmény hasznosítja az értékelés eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket. EQAVET - digitalizáció kapcsolata Minőségbiztosítási Ciklus - 25 indikatív jellemző Tervezés - 9 indikatív jellemző Megvalósítás - 8 indikatív jellemző Értékelés - 4 indikatív jellemző Felülvizsgálat - 4 indikatív jellemző Tervezés: A szakképző intézmények által kitűzött helyi célokban tükröződnek az európai, országos és regionális szakképzési szakpolitikai célok. (SZAKKÉPZÉS 4.0) Megvalósítás:  A szakképző intézmények a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatának segítségével előmozdítják az innovációt a tanítási és tanulási módszerek terén, az iskolában és a munkahelyen egyaránt. Értékelés: A nemzeti és regionális szabályozás/keretrendszer szerint vagy a szakképző intézmény kezdeményezésére időszakonként önértékelésre kerül sor, amely kiterjed a szakképző intézmények digitális felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának az értékelésére is. Felülvizsgálat: Széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők a felülvizsgálat eredményeiről szóló információk. (digitális/online csatornák) EQAVET - digitalizáció kapcsolata "..kiterjed a szakképző intézmények digitális felkészültségének az értékelésére is..." Digitalizációt értékelő eszközök (intézményi szinten): A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan komplex intézményi visszajelző- és fejlesztőeszköz, mely alkalmas az iskolák digitális fejlettségi szintjének meghatározására. A rendszer célja sokrétű, hiszen a visszajelzést és fejlesztési javaslatokat nyújtó funkciók révén strukturált formában nyújt információkat a köznevelési intézmény digitális érettségéről és a fejlődés lehetséges lépéseiről. https://dnr.dpmk.hu/page.php?pid=77#mi EQAVET - digitalizáció kapcsolata "..kiterjed a szakképző intézmények digitális felkészültségének az értékelésére is"... Digitalizációt értékelő eszközök (intézményi szinten): A SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) nevű online önértékelő eszköz elkészítésének tervét az Európai Bizottság 2018 januárjában terjesztette elő, a Digitális Oktatási Cselekvési Terv (Digital Education Action Plan - DEAP) egyik kezdeményezéseként. Modulok: Iskolai önértékelés Oktatói/pedagógus önértékelés Duális képzőhelyek (WBL) önértékelése https://education.ec.europa.eu/hu/node/1736 EQAVET – digitalizáció kapcsolata "..kiterjed a szakképző intézmények digitális felkészültségének az értékelésére is.." Digitalizációt értékelő eszközök (oktatói/pedagógus szinten): Pedagógusok Digitális Kompetenciájának Európai Keretrendszere (DigCompEdu) egy tudományosan megalapozott keretrendszer, mely pontosan meghatározza mit értünk a pedagógusok digitális kompetenciáján és általános referenciakeretet nyújt a pedagógusok digitáliskompetencia-fejlesztésének támogatásához, Európa-szerte. A DigCompEdu 6 kompetenciaterületet, benne 22 kompetenciaelemet határoz meg. A keretrendszer a technológiai készségek helyett sokkal inkább arra összpontosít, hogy miként használható fel a digitális technológia a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságának növelésében és megújításában. https://digcompedu.dpmk.hu/ Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: dszfmk@djnkft.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben : A Szakmajegyzékben szereplő szakmák digitáliskompetencia jártassági szintjeinek felülvizsgálata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna