D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5509.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Széchényi Ignácz aláírása
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Széchényi Ignácz aláírása
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Széchényi
U t ó n é v : Ignácz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1712-1777
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchényi Ignác (1712-1777)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Széchényi Ignácz aláírása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Míg Zsigmond az ősi örökségen szerényen élt, katonáskodó két testvére Ignácz és Antal mindenütt, a hová sorsuk vezette, pazarúl költekeztek és mivel kellő felügyelet nélkül hagyott uradalmaik jövedelme eleg fedezetet nem nyujtott, adósságot adósságra halmoztak.
Ignácz ellenben már rövid idő mulva zaklatásoknak volt kitéve, a melyektől csak jószágok eladásával tudott szabadulni. Túltette magát a kölcsönös örökösödést biztosító 1741-ik évi egyezség kötelező rendelkezésein, és már 1748 elején megkezdette jószágai elidegenítését. Ez ellen három testvére óvást emelt. Mivel pedig ez sikertelen maradt, Mária Terézia királynőhöz folyamodtak, hogy Ignáczot birtokai eladásától tiltsa el. Ignácz ellenben mindennemű lépéseket megtett, hogy szabad rendelkezési jogát megóvja."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/01.htm#98)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchényi György: Gróf Széchényi György aláírása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 522x114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna