D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5576.jpg
C Í M 
F ő c í m : A formulae solennes styli czímlapja és ajánlólevele
B e s o r o l á s i   c í m : Formulae solennes styli czímlapja és ajánlólevele
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kiadvány
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiadvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kovachich Márton György (1744-1821)
V I A F I d : 54137927
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A formulae solennes styli czímlapja és ajánlólevele
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 1799. év kezdeten ugyanis megjelent Kovachichnak "Formulae Solennes Styli" czímű kiadványa, Széchényi Ferencz grófnak ajánlva. Az ajánló sorokban Kovachich hálával ismeri el, hogy amit ez a könyv tartalmaz, Széchényi sürgetésére lett összegyűjtve, sőt a könyv nem is jelenhetett volna meg, ha a gróf nem szánja el magát arra, hogy saját költségén adja ki. Ezért bár megtiltotta neki, mégis hálás köszönetet mond. Azután elmondja, hogy tervbe vette az összes hazai és külföldi magyar vonatkozású kéziratok jegyzékének kiadását, úgy a hogy a gróf ezt tőle kivánta. És miután ehhez a nagy vállalathoz is az ő buzdítására fogott, szándéka a munkát az ő gyűjteményével kezdeni meg, és mutatvány gyanánt először az ő czenki könyvtárának kézirat-katalógusát közölni. Ő ugyanis a kéziratokat nemcsak jegyzékből ismeri, hanem huzamosb időn át használta azokat, miután a gróf tőle vette meg azok nagyobb részét."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/04.htm#343)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kovachichcsal kötött szerződés záradéka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 435x281 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna