D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tessedik_samuel_a_paraszt_ember_m_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : A parasztember
B e s o r o l á s i   c í m : Parasztember
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Tessedik
U t ó n é v : Sámuel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1742-1820
V I A F I d : 64385912
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A' paraszt ember Magyar országban, mitsoda és mi lehetne; egy jó rendbe-szedett falunak rajzolatjával egyetemben
S z e r z ő : Tessedik Sámuel
M e g j e l e n é s : Péts : Engel Ny., 1786.
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2979450
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Széchényi Könyvtár
M e g j e g y z é s : Képanyag: Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kónyi János (1753?-1792?)
V I A F I d : 65383998
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1786
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tessedik Sámuel: A parasztember
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tessedik Sámuel - Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1710x2784 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna