D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Groll_Adolf_1726_Delsenbach.jpg
C Í M 
F ő c í m : Groll Adolf 1726
B e s o r o l á s i   c í m : Groll Adolf 1726
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Delsenbach
U t ó n é v : Johann Adam
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1687-1765
V I A F I d : 15044844
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Regasterios
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-12-11
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-05-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Groll Adolf (1682-1743)
V I A F I d : 22476997
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1726
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Groll Adolf (Adolphus a S. Gerogio) piarista generális arcképe, 1726
Pütner, Philippus a S. Jacobo: Conciones octo chriae partibus deductae super omnes totius anni Dominicas, Pars prior, Viennae, 1726 (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Groll Adolf (Adolphus a Sancto Georgio, keresztneve Georg) (Kremsier, 1682. április 16. - Győr, 1743. november 24.) piarista szerzetes, tanár, filológus, a rend generálisa, győri püspök.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Groll_Adolf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zalka János győri püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1761x2235 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer