D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALLONOK_100x100_cm_olaj_vaszon.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ballonok
B e s o r o l á s i   c í m : Ballonok
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gergely
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1943-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Gergely
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gerarp
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1943-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-12-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ballonok. 100x100 cm. Olaj, farost
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gergely Árpád (Bábca, 1943. augusztus 4. -) festő és grafikus.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely_%C3%81rp%C3%A1d)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabó Zoltán, E.: Derengő múlt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 894x902 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer