D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Ifj_Nagy_Istvan_Szuz_utca_57.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szűz utca 5-7.
B e s o r o l á s i   c í m : Szűz utca 5-7.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1950
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Totheniko1993
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-02-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-08-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-06-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bp. VIII. ker. Szűz utca 5-7. Rákosi-bérház.
Épült: 1906-1907.
Tervezte: Ifj. Nagy István
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szolnok: Petrik Lajos Szakközépiskola épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3024x4032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer