D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1239012028.jpg
C Í M 
F ő c í m : Óbudai Református Egyházközösség
B e s o r o l á s i   c í m : Óbudai Református Egyházközösség
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-08-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Óbuda
G e o N a m e s I d : 3047211
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A türelmi rendelet (1781) után, 1783. december 20-án született meg a kedvező döntés egy új templom építésének engedélyezésére. Az alapkőletételre 1785. május 18-án került sor, és "ezen Templom 11 azaz tizenegy hetek alatt egészen elkészült a karon, székeken és a katedrán kívül." A templomot 1786. augusztus 27-én szentelték fel, és ugyanabban az évben készült el a templom belső berendezése. A templom felépítése után újabb, nagy munkába, a torony építésébe fogtak. "Az ó-budai Református Templomhoz ragasztatott torony Felséges II. József császárunk és királyunknak Anno. 1787. július 29. napján kiadott kegyelmes engedelme szerint építtetett Dobos István Prédikátorságában, Kónya István Curátorságában 1788. esztendőben." A gyülekezet még ugyanebben az évben megveszi a templom első harangját; a másodikat 1789-ben Kónya István adományozza a gyülekezetnek. 1791-ben iskolát épít, 1796-ban a parókiát is rendbe hozza a gyülekezet. A felépült templomban az 1838-as árvíz nagy pusztítást végzett. A Duna hullámai április 13-16. között "hallatlan pusztítással elborították az egész várost, Ó-Budát. A víz 14-én a Kis Czell utcai kerteknél tört be, s a parókia udvarából se ki-, se bejárni nem lehetett, a vízmagasság a templomban közel 2 méter volt. Az "ekkla" ládáját a templom karára vitték fel, mint a "legbátorságosb helyre" olvashatjuk a gyülekezet akkori lelkészének, Dobos Jánosnak visszaemlékezéseiben. A pusztulás olyan nagy volt, hogy mindössze 75-80 épület maradt meg épségben Óbudán. Ráday Gedeon egyházi gondviselő segítségével gyűjtés indult, s így sikerült majd helyreállítani az épületeket. A reformkor és a meginduló iparosodás Óbuda fejlődésére nézve igen jelentős hatással bírt. A gyülekezet is tovább fejlődik, gyarapodik. 1848-ban orgonát építenek, 1853-ban egy új iskolaépületet, és az alapkőletétel 100. évfordulójára (1885) hálaadó ünnepséggel emlékeznek a múlt eseményeire. Ez a templom a főváros legrégibb református temploma ma is úgy áll, mint akkor. 1908-1909-ben új parókia épül Kós Károly terveivel és felügyeletével, melyet sajnos a két világháború között átépítettek gyülekezeti terem és irodai célokat szolgáló helyiségek létrehozása miatt, megbontva az eredeti épületegyüttes szépségét.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : tulip: Református paplak Óbudán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1701x2268 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne