D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1268664629.jpg
C Í M 
F ő c í m : 1848 emlékezete 10.
B e s o r o l á s i   c í m : 1848 emlékezete 10.
A L K O T Ó 
S z e r e p : kézműves
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-03-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eredeti Kossuth fénykép a családi kincsesládából,amely Torinóban készült és az ükapámé volt, ma édesapám lakását díszíti. A gyönyörű fakeretet Szentgálon készítette Tóth József fafaragó, a Népművészet Mestere (1913-1983). Olvassátok el a leírást is, mert számomra fontos, szép családi történetet rejt magában! Édesapám így mesélte el a kép történetét: "Nagy Gergely dédapám Nagyenyeden joghallgató volt a szabadságharc idején. Mikor az orosz túlerőt reánk hozták, látta, hogy baj van, nem várta meg, hogy besorozzák, behívják, hazament, felkötötte kardját, kihozta az istállóból legszebb lovát, s ment a kökösi hídhoz Gábor Áron mellé harcolni. A szabadságharc leverése után nem mert visszamenni Nagyenyedre, félt a megtorlástól, s egy kicsi faluba, Kisborosnyóba (Háromszék) húzódott, remélve, hogy ott nem fognak rátalálni. Ott éppen nem volt tanító, mert elesett a háborúban, kérték, vállalja el az iskolát. Így lett jogászból oskolamester. Erdélyben újra akarták szervezni a szabadságharcot. A mozgalomhoz ő is csatlakozott. Elment Torino-ba Kossuthoz is. Onnan hozott Kossuthról egy fényképet. Ezt találtam meg a hagyatékában." Ma ezt a képet a 90 éves Édesapám őrzi. A csodálatos, bakonyi faragású képkeretet egy kedves tanítványának fafaragó édesapjával, Tóth Józseffel készíttette hozzá Szentgálon. Tóth József (1913-1983) csodálatos faragásaiért 1962-ben megkapta a Népművészet Mestere kitüntető címet. Lám, hogy hatja át a történelem a családok életét!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: 1848 emlékezete 5.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1594x2177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne