D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1271260733.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi óralánc és pitykegombok
B e s o r o l á s i   c í m : Régi óralánc és pitykegombok
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : schjulcsi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-04-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szaru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dunántúli pásztorok a múlt század végén, ill. a századforduló táján a fémből készült óralánc mintájára szaruból és csontból faragták. Az összekötő karikák mindig szaruból készültek, majd forró vízben megpuhították, aztán egy helyen átvágták, s az így képzett nyíláson keresztül kapcsolták hozzá a következő karikát vagy a csontból kifaragott tagot. Az összekapcsolás után a karika nyílását összenyomták, s amikor kihűlt, így keményedett meg. Az óraláncra szaruból, csontból, makk, szív, kereszt stb. alakú lógókat is faragtak. Pitykegomb: a magyar viseletben volt jellemző díszítőelem, és védelmet is nyújtott (pl. huszároknál).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : iksz.adam: Ágyú lánc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3072x2304 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne