D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Kardoskut_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kardoskút címere
B e s o r o l á s i   c í m : Kardoskút címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Békés megye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kardoskút
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Álló, háromszögű a pajzs, vörös mezejében alul zöld hármashalom. A zöld mezőben lebegő helyzetű, jobbra fordult hal ezüstben. A vörös mezőben a hármashalom vonalából növekvő helyzetben Árpád-házi Szent Erzsébet alakja ezüstben. Nyitott aranykoronával ékített fejét aranyglória övezi. Maga elé tartott jobbjában aranykenyeret, leeresztett karjában aranykorsót tart. A címerpajzsot két oldalról egy-egy szárukon keresztbetett, hat-hat arany makkterméssel ékített zöld tölgyfaág kíséri, alul aranyszalagokkal megtűzve. A hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon fektével a nagybetűs Kárász felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.A község címere: álló, háromszögű vörössel és kékkel hasított címerpajzs. A vörös mezőben lebegő helyzetű, egymás alatti három aranydongás pólya, előttük cölöpösen állított, hegyével lefelé irányuló, aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű kard. A kék mezőben zöld zsombékon álló, jobbra fordult ezüst darumadár, felemelt jobbjában aranykövet tart. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével a nagybetűs KARDOSKÚT településnév olvasható. A község neve már önmagában is kínálja azt a lehetőséget, melyre a címertan tudománya is ösztönöz, a beszélő jellegű címereket - különlegességük okán - értékes címerekként tartja számon a heraldika. Beszélő címer születik a kard és a kút egymáshoz rendelésével a pajzson. A három heraldikai mesteralak - az úgynevezett dongás pólyák - egymás alatt a kútgyűrűk stilizált jelképei. A címerkép utal a névetimológia mindkét lehetőségére: a kútra és a Kardos családnévre, de ugyanúgy a kútban fellelt kardra is. A címer beszélő jellege mellett szimbolizálja a természeti értékeket, a védelem alatt álló terület jellemző madarának, a darunak a megjelenítésével. A daru népszerű címerállat, ábrázolásának jellegzetes hagyománya van: címerekben mindig követ tartva jelenik meg. Ez szimbólummértékével magyarázható: őrt álló madár, aki a veszély közeledtét a kő leejtéséből adódó koppanással hozza környezete tudomására. Őr szerepe a község címerében mögöttes jelentéstartalommal is bír: jelképezi azokat a polgárokat, akik őrzik, megóvják, továbbörökítik a település hagyományait és értékeit. A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentései: Fémek: arany Nap: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség, ezüst Hold: bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség. Színek: vörös Mars: hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség, kék Jupiter: elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom, zöld Vénusz: szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kárász címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2853 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella