D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_szentpetery_zs.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szentpétery Zsigmond
B e s o r o l á s i   c í m : Szentpétery Zsigmond
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Gerenday-cég
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétery Zsigmond (1798-1858)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 9-4-56 [kivitelező: Gerenday-cég]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nemzeti Színház alapító színészgárdájának egyik legeredetibb korai komikai tehetsége. Debrecenben és Sárospatakon tanul, mint teológus családja kérésére, majd rokonai ellenkezése mellett 1815-ben színésznek áll Láng Ádám és Udvarhelyi Miklós pesti társaságánál, akikkel vidéki vándorlásra indul, és idővel a kor legrangosabb vándortársulatainak lesz tagja. 1823-ban meghívást kap Kolozsvárra, onnan 1827-ben tért vissza a turnézó társulattal Magyarországra. 1829-1835 között a kassai társulat tagja, 1833-tól igazgatója. Sikeres vendégjáték után 1835-37-ben a budai Várszínházban játszik. 1837-től a Pesti Magyar, majd a Nemzeti Színház alapító tagja. 1843-1856 között nem csak játszik, hanem rendez is, elsősorban vígjátékokat és népszínműveket. 1840-1849-ben és 1852-től a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja. Utolsó fellépése 1957. márc. 9-én volt. Legjobban a korabeli magyar élet tipikus alakjainak megszemélyesítésében jeleskedett: táblabírót, nótáriust, szolgabírót, kántort ő tudott akkor a legjobban alakítani. Tekintélyes külseje, finom modora, ízlése a francia társalgási darabok apaszerepeire kiválóan képesítteti egyben. (Forrás: Színészkönyvtár)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Udvarhelyi Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn