D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_hevesi_gy.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hevesi Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Hevesi Gyula
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hevesi Gyula (1890-1970)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: Mm. B.12.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hevesi Gyula vegyészmérnök, közgazdász, az MTA tagja (l. 1949, r. 1956), Kossuth-díjas (1959). Vegyészmérnöki oklevelet a budapesti műszaki egyetemen szerzett (1912). 1913-ban a pöstyéni fürdőigazgatóság szolgálatába lépett, 1914-től az Egyesült Izzónál lett üzemi, majd kutatómérnök. Itt kísérletezték ki Helfgott Árminnal a gáztöltésű izzólámpák nagyüzemi gyártását. 1917-ben kezdeményezője az IKTOSZ (Ipari és Közlekedési Tisztviselők Országos Szövetsége) létrehozásának, majd 1918-ban javaslatára megalakult az AMOSZ (Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége), a világ első szocialista mérnök szervezete. Mindkét szervezetnek fontos szerepe lett a Tanácsköztársaság idején. 1918-ban Komját Aladárral együtt megalapították a KMP elméleti folyóiratát, az Internacionalet (1918-19). 1918-ban tagja lett a KMP-nek, valamint a KMP Központi Bizottságának. A Tanácsköztársaság idején mint a szocialista termelés népbiztosa felelőse és irányítója az egyes iparágak szocialista átszervezésének. A proletárdiktatúra bukása után Bécsbe, Berlinbe majd Olaszországba emigrált. Bolognában bebörtönözték, majd San Marinóban telepedett le. Olaszországból való kiutasítása után a Szovjetúnióba költözött. Leningrádban megszervezte a gáztöltésű izzólámpák és a laboratóriumi üvegkészülékek gyártását. 1929-32-ben Moszkvában megszervezte és vezette a Központi Műszaki és Közgazdasági Tájékoztató Intézetet. 1938-tól 1946-ig börtönben, munkatáborban volt, aztán 1947 nyaráig Moszkvából kitiltva Alexandrovban. Csak 1947 nyarán térhetett vissza Magyarországra. 1948-51-ben a Találmányi Hivatal elnöke és e minőségben az újítómozgalom hazai megindítója. 1949-ben az Országos Találmányi Hivatal első főtitkára. Tevékenyen közreműködött a Műszaki és Természettudományi Egyesületek (MTESZ) létrehozásában, melynek elnöke is volt. 1949-56-ban az MTA műszaki osztályának osztálytitkáraként nagy befolyást gyakorolt a hazai műszaki fejlődésre. 1951-58-ban elnökségi tag volt. 1956-60-ban az MTA titkári teendőit látta el. 1960-1967 között az MTA alelnöke. 1957-ben főszerkesztője volt a Magyarország c. hetilapnak. 1959-től haláláig tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának. 1961-ben megszervezte az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportját, melyet 1969-ig, nyugdíjazásáig vezetett. 1967-70-ben ismét az MTA elnökségi tagja volt. Nyugalomba vonulása után tudományos tanácsadóként tevékenykedett. Főszerkesztője volt az orosz-magyar, magyar-orosz műszaki (1958) és tudományos (Bp., 1951, 1954) szótáraknak. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korach Mór
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn