D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 03_002.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/020600/020619/03_002_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Lajos ősei
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Lajos ősei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-06-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : családfa
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hóman Bálint munkái
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hóman Bálint munkái
S z e r z ő : Hóman Bálint
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 62 8
S o r o z a t : Arcanum életműsorozat
E r e d e t i   I S S N : 1589-9691
T í p u s : tanulmány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagy Lajos ősei.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nép családfája és honfoglaláselőtti politikai kapcsolatai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3031x1558 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne