D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gyires_1782_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Territorium possessionis episcopalis Gyíres ad pedem urbarialem reductum anno 1782
B e s o r o l á s i   c í m : Territorium possessionis episcopalis Gyíres ad pedem urbarialem reductum anno 1782
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyires úrbéri és vízrajzi térkép 1782
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Possessio ep.palis Gyires
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sarkady
U t ó n é v : Gergely
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gaszner
U t ó n é v : Lőrinc Teofil
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1750?-1812
V I A F I d : 2889438
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 298
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1782.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 72x52 cm
M é r e t a r á n y : 700 org. Vien.[=104 mm], 1:12760
T e c h n i k a : kézi színezés, papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sarkady Gergely
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gaszner Lőrinc Teofil (1750?-1812)
V I A F I d : 2889438
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vízrajzi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyires
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1782
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Limites territorii Tarjány, Territorium V. Gyániense, Territorium Álcsiense, Territorium Besenyöiense, Terrenum Mindszent A cím mellett mellékszöveg (Projectum correctionis Fluvii Chrysii in partibus his superioribus, et perniciosissimae venae illius Beger dictae in Josephino Systemate concinnatum i. cottui Bihariensi pluribus vicibus praesentatum jam est. NB: Ab anno 1782 usq. ad annum 1800 tanta perniciosae venae illius Beger incrementa observata sunt, ut maternus alveus penitus jam oblimatus sit, terrena autem in territoriis Tarján, Gyires, Vizesgyán, Böszörmény, et Keresztszeg etiam aestatis tempore ad 3000 terrarum jugera agris sepulta stent.) - Tájolása: DNy-ÉK, díszes irányrózsa - Vízrajz nevekkel, részletesen ábrázolva a Holt Körös (Beger) és a Sebes Körös áradásait - Művelési ágak színezéssel és jelekkel, számozott sessiók - Gyires pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, utak nevekkel - A cím és a méretarány díszes keretekben
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer