D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 005_hub1_nsz-k_18480105.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mazeppa
B e s o r o l á s i   c í m : Mazeppa
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szomorujáték 5 felvonásban
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Nemzeti Színház
S z é k h e l y : Pest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2006
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : színlap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház színlapjai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Mazeppa
M e g j e l e n é s : Pest : Nemzeti Színház, 1848 ; Pest : Beimel, 1848
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : OSZK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szöveges színházi plakát
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Słowacki, Juliusz (1809-1849)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848-01-05
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szomorujáték 5 felvonásban. Lengyel nyelven irta Slovacky Gyula. Drake után németből forditotta Nagy Ignácz.
Rendező: Egressy G.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g :
Kázmér János, Lengyelország királya - DÉEZSI ur.
Mazeppa, a király kedvencz, apródja - Lendvay.
Vajda - Egressy. G.
Ludmilla, a vajda neje - Lendvayné.
Zbigniew, a vajda fia, első nejétől - Szigeti.
Chmara, Dembowszky, Passek, nemesek a vajda szolgálatában - Szákfy, Egressy B., Balázsi.
Várnagynő - Szathmáryné.
A vajdanő társalkodónéja - Hubenayné.
Király követe - Kőrössy.
Hölgy - Balázsiné.
A király és vajda szolgái. Nemesek. Hölgyek. 
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Nemzeti Színház 1848. évi színlapjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1213 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer